Dünýäniň iň baý ikinji adamy, “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezos futbol älemine aralaşmakçy bolýar. Bu barada italýan “La Repubblica” gazeti habar berýär. Bezosyň Italiýanyň öňdebaryjy toparlaryndan Neapol şäherine kosmos bekedini gurmakçy bolýandygy we şol bir wagtyň özünde-de şäheriň wekili Napoli klubuny satyn almakçy bolýandygy habarda bellenilýär. Napoli toparynyň janköýerleri-de klubuň häzirki eýesi Aurelio De Laurentisiň topary satmagyny isleýärler. De Laurentis şol bir wagtyň özünde Serie C-de Bari toparynyň hem eýesidir.

Aslynda Napoli bilen Bezosyň arasyndaky gatnaşyk 2018-nji ýylda başlapdy. Şol Napoli toparynyň formalary “Amazon” arkaly satuwa çykarylyp ugrapdy. Şu möwsümiň başynda-da “Amazon” bilen Napoli topary täze şertnama baglaşdy. “Amazon”-yň ady klubuň formalarynyň ýeňinde mahabatlandyrylyp başlandy. Napoli bu mahabat üçin “Amazon”-dan ýyllyk 2 million ýewro girdeji gazanýar.