1946-njy ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan Ýa­po­ni­ýa­nyň «So­ny» kor­po­ra­si­ýa­sy 1955-nji ýy­lyň 4-nji mar­tyn­da tran­zis­tor­ly jü­bi ra­dio­la­ry­ny ön­dü­rip baş­la­dy. Bu tä­ze­lik kom­pa­ni­ýa­nyň üs­tün­lik­le­ri­niň baş­lan­gy­jy bol­dy. Ne­ti­je­de, 1960-njy ýyl­la­ryň ahy­ryn­da we 1970-nji ýyl­la­ryň ba­şyn­da «So­ny» elekt­ro­ni­ka ön­dü­ri­ji­le­ri­niň ara­syn­da il­kin­ji or­ny eýe­le­di.