Italiýanyň çempionaty Serie A-nyň iň gadymy topary bolan we häzirki wagtda 19-njy orunda barýan Jenoa topary ýeňşi ýatdan çykardy. 29-njy tapgyry tamamlanan çempionatda topara 3-nji tapgyrda bäri ýeňiş gazanmak başardanok. Genue şäheriniň klubunyň gazanan şol ýeňşi olaryň şu möwsümde çempionatdaky häzirlikçe ýeke-täk ýeňşi bolup galýar (Kaliarini myhmançylykda 3-2 ýeňipdi). Topar 29 duşuşygynyň ýarysyndan köpüsini deňlikde tamamlady. 29-njy tapgyrdaky Atalanta bilen myhmançylykda geçiren duşuşygy golsuz tamamlanan Jenoa topary 16-njy gezek deňme-deň oýnady. Olaryň 1 ýeňşi bolup, topar 12 gezek hem ýeňlişe sezewar boldy. Topar soňky 7 duşuşygynda deňme-deň oýnady. Şolaryň 5-si golsuz (şol bir wagtyň özünde soňky 3-si) tamamlandy. Toparyň umumylykda 29 duşuşygynyň 8-si 0-0 gutardy. Klub 22 gol geçirip, 47 goly hem geçirtdi.

Italýan kluby möwsümiň başyndan bäri 3 tälimçi çalyşdy. Möwsüme Dawide Ballardini bilen başlan topar noýabr aýynda Andreý Şewçenkony tälimçilige belläpdi. Ukrainaly hünärmeniň tälimçiliginde 1 ýeňiş hem gazanyp bilmedik topary soňlugy bilen onuň ornuna Aleksander Blessini wezipä belledi. Köpler toparyň ligada galmak mümkinçiliginiň pesdigini belleýärler.