Los Anjelsdäki «Dolby» teatrynda geçirilen 94-nji Oskar dabarasynyň iň ýatda galan pursaty meşhur aktýor Will Smitiň başga bir meşhur aktýor Kris Rokuň ýüzüne uran şapbady bolupdy. Entek-entekler ýatdan çykmajak bu waka soňky 2 günde ähli wakalaryň hem öňüne geçmegi başardy. Wakanyň baş gahrymany Will Smit özüniň Instagram hasaby arkaly ilki Kris Rokdan soňam hemmeden ötünç sorady. Ol: «Gahar-gazabyň ählisi zäherli we ýumrujydyr. Düýn gijeki Oskar baýraklarynda eden etmişim makullanar, hatda bagyşlanar ýaly zat däl. Oýun etmek edýän işimiziň aýrylmaz bölegi. Ýöne Jadanyň saglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly edilen oýun, sarp edilen sözleri göterip bilmedim. Meniň üçin çendan aşa boldy we duýgularym bilen gaýtawul berdim. Kris senden hemmäniň öňünde ötünç soraýaryn. Hetdimi aşdym, ýalňyşdym. Utanýan, eden hereketlerim maňa gelişmedi. Söýgi we näzikligiň dünýäsinde wagşylyga, gahar-gazaba ýer ýokdur» diýen setirler bilen öz sözlerini beýan etdi.

Waka nähili bolupdy

Iň gowy dokumental film baýragynyň ýeňijisini mälim etmek üçin sahna çykan Kris Rok öňünde oturan Will Smit we ýanýoldaşy Jada Smit barada degişme äheňinde käbir sözler aýtdy. Ol Jada Smitiň saçynyň ösmeýändigini göz öňünde tutup, hem-de Jada Smite ýüzlenip, meşhur aktrisa Demi Muruň saçy syrylgy surata düşen belli kinosy «G. I. Jane» filminiň 2-nji bölüminiň haçan ekranlara çykýandygyny sorapdy. Şol pursatda ýerinden turan Will Smit hem onuň ýanyna baryp, çekgesine bir şarpyk çalyp goýberdi. Rok bolsa «Şu wagt Smit meni ýumruklady» diýip, meseläni oýna salmak isledi. Şondan soň Will Smit ýerine geçip, Kris Roka: «Sen meň aýalymyň adyny agzyňa alma» diýip, 2 gezek gygyrdy. Şol pursatda sowukganlylygyny goramagy başaran Kris Rok «Ýeri bolýar» diýip, Smiti köşeşdirjek boldy.

Iň gowy aktýor baýragyny almaga gelen Will Smit Akademiýanyň ýolbaşçylaryndan we beýleki artistlerden, hemmelerden ötünç sorap, Oskar heýkeljigini göz ýaşlary bilen kabul etdi.

Wakadan soň Los Anjeles şäheriniň polisiýa gullugy tarapyndan Kris Rokuň arz-şikaýat etmändigi üçin hiç hili iş gozgalmady.

Ýöne metbugatda, hat sosial media ulgamynda Will Smitiň Oskarynyň alynmagy mümkin diýen ýaly habarlar ýaýrady. Häzirlikçe bu habarlaryň ýalandygy mälim edildi. Ýöne Akademiýa waka bilen baglanyşykly seljerişiň başlandygyny habar berdi.