Sanly ulgam arkaly geçirilen iki günlük BRIKS-iň 14-nji sammitine gurama agza ýurtlarynyň ýolbaşçylary – Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, Hindistanyň Premýer-ministri Narendra Modi, Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaro we Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti Siril Ramafosa gatnaşdylar. Sammite Hytaýyň Prezidenti Si Szinpin ýolbaşçylyk etdi.

BRIKS-iň on dördünji sammitine gatnaşyjylar jemleýji jarnamany kabul etdiler, onda maslahatyň dowamynda gazanylan esasy şertnamalar bar. Resminamada halkara söwda we ykdysady hyzmatdaşlykda adalatly bäsdeşlik üçin şert döretmek, ösýän ýurtlaryň dünýä proseslerine gatnaşmagyny höweslendirmek, ykdysadyýetde we beýleki ugurlarda 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegini goldamak baradaky maksatlar nazara alyndy.

Rusiýanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly geçirilen sammitiň barşynda, bäş agza ýurduň halkara howpsuzlygyny, durnuklylygyny we durnukly ösüşini üpjün etmek üçin bilelikde işlemäge ägirt uly syýasy, ykdysady, ylmy, tehnologiki we adam potensialynyň bardygyny ýatlatdy.

Hytaýyň Lideri Si Szinpin öz gezeginde:

– Biziň pikirdeşlerimiziň BRIKS maşgalasyna gysga wagtda goşulmagy üçin bu prosesi çaltlaşdyrmaly  – diýip belledi. Maý aýynyň ortalarynda Hytaýyň daşary işler ministri Wan I Hytaý tarapynyň BRIKS-i giňeltmek işine başlamagy teklip edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaý guramanyň aç-açanlygyny we köp ugurlylygyny görkezmäge, ösýän ýurtlaryň garaşýan zatlaryna jogap bermäge, birleşigiň wekilçiligini we täsirini ýokarlandyrmaga we parahatçylygy we ösüşi goramaga has uly goşant goşmaga kömek eder. Häzirki wagtda BRIKS-e Braziliýa, Russiýa, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrika Respublikasy girýär.