8-nji iýulda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde türkmen we fransuz hünärmenleriniň wideoduşuşygy
geçirildi. Ol Fransiýanyň Luwr muzeýinde Türkmenistanyň muzeý gymmatlyklarynyň sergisini guramak
meselesine bagyşlandy. Onlaýn duşuşykda türkmen hünärmenleri, şol sanda Taryhy we medeni ýadygärlikleri
goramak, öwrenmek we dikeltmek boýunça Milli müdirligiň işgärleri Luwr muzeýiniň Gadymy Gündogar
departamentiniň ylmy işgärleri bilen sergini guramagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkmen tarapynyň taýýarlan bu taslamasy we ony amala aşyrmagyň tapgyrlary bilen baglanyşykly konsepsiýasyna
garaldy. Gepleşikleriň dowamynda sergini guramagyň ugurlary, ady, onda goýuljak gymmatlyklar boýunça pikir
alyşmalar boldy. Parižiň Luwr muzeýinde guraljak sergide Türkmen-fransuz arheologiýa toparynyň 20 ýyldan
gowrak wagtyň dowamynda iş alyp barýan Ulugdepe ýadygärliginde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde ýüze
çykarylan gymmatlyklar goýlar.
Duşuşykda hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň taryhy-medeni gymmatlyklaryny, asylly däp-dessurlaryny,
ruhy-ahlak ýörelgelerini öwrenmek we saklamak meselelerine möhüm üns berýändigi nygtaldy. Bu halkara çärä
gatnaşanlaryň hatarynda arheolog, bioantropolog, Türkmen-fransuz arheologiýa toparynyň ýolbaşçylarynyň biri,
Ulugdepe ýadygärligindäki açyşlara bagyşlanan ylmy barlaglaryň awtory, doktor Hulio Bendezu-Sarmiýento hem
bar. Medeni gymmatlyklar boýunça hünärmen, Luwruň gadymy dünýä bölüminiň işgäri Agnez Benua Aşgabatda
arheologiýa boýunça geçirilen halkara ylmy maslahata gatnaşandygyny, bu serginiň ýurtlaryň muzeýleriniň
arasyndaky işewür gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ädime öwrüljekdigini hem-de muzeýiň ýolbaşçy düzümi
tarapyndan zerur işleri guramak boýunça resminamalar toplumynyň taýýarlanylandygyny aýtdy.
Häzirki döwürde Türkmenistanda taryhy we medeni desgalaryň 1400-den gowragy döwletiň hasabynda durýar.
Şolaryň köpüsi arheologik ýadygärliklerdir. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan döwlet
syýasaty esasynda Türkmenistan durnukly we sazlaşykly ösýän, parahatçylyk söýüji ýurt hökmünde ykrar edildi.
Türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasy özboluşlylygy bilen ýurdumyzy tutuş dünýä giňişligine tanadýar.
Dünýäniň abraýly muzeýleriniň biri bolan Parižiň Luwrunda bu serginiň guralmagy medeni-ynsanperwer ugurly
türkmen-fransuz gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berer.