Gü­nor­ta ko­re­ýa­ly aý­dym­çy Kim Ji Su Ýe­riň iň gö­zel ze­na­ny diý­lip yg­lan edil­di. «Nu­bia» žur­na­ly­nyň dün­ýä­niň 116 ýur­du­nyň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ren on­laýn ses be­riş­li­gin­de 27 ýaş­ly Kim Ju Su ýe­ňi­ji bol­dy. Ikin­ji or­na taý­wan­ly Çžou Szy­ýuý, üçün­ji or­na taý­land­ly La­li­sa Ma­no­ban my­na­syp bol­dy.