Özbegistanyň Samarkant şäherinde Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň we Hytaýyň ulag ministrleri Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan demir ýolunyň Gyrgyzystanyň içinden geçýän bölegini gurmak hakynda hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň çäklerinde bu ýurda baran ýokary derejeli wekilleriň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilýär, resminamalara gol çekilýär. Demir ýoluny gurmak baradaka şertnama Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri Erkinbek Osoýew, Özbegistanyň ulag ministri Ilhom Mahkamow, Hytaýyň ösüş we özgertmeler boýunça döwlet Geňeşiniň başlygy He Lifen gol çekdiler. Üç ýurdy birikdirýän demirýol Torugart-Arpa-Mahmal-Jelalabad ugurlary boýunça geçer.