Niderlandlar Patyşalygy ýurda gelýänler üçin COVID-19 bilen baglanyşykly ähli çäklendirmeleri ýatyrdy.

Ýurduň hökümeti 17-nji sentýabrdan başlap pandemiýa döwründe girizilen çäklendirmeleri ýatyrmak kararyna geldi. Ýurtdaky häzirki epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutup, hökümet ähli çäklendirmeleri ýatyryp, syýahatçylara gapylaryny açdy.