Häzirki wagtda Ýer ýüzünde ýaşaýan garynjalaryň sanyny anyklamak alymlara başartdy, bu mör-möjekleriň sany 20 kwadrilliona ýa-da million millarda deňdir. Bu barada “Proceedings of the National Academy of Sciences” žurnalynda çap edilen makalada aýdylýar. Makalada bellenişine görä, garynjalar Ýer ýüzünde deň derejede ýaýramandyr, olaryň agramly bölegi tropiki ülkelerde ýaşaýar.