Polipropilenden we polietilenden ýasalan, metal aýaklary bolan oturgyçdyr partalaryň önümçiligini alyp barýan  “Belent akaba” hususy kärhanasy öndürýän önümlerini Türkiýä, Gazagystana, Özbegistana, Latwiýa, Gyrgyz Respublikasyna, Russiýa, Germaniýa eksport edýär. 2014-nji ýylda döredilen “Belent akaba” hususy kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň senagat zolagynda ýerleşýär.

Kärhanada oturgyçlaryň her aýda ýigrimi müň töweregi, şeýle-de,  bir we iki adamlyk partalar hem öndürilýär. Bu önümler öndüriliş aýratynlyklary boýunça daşary ýurtlardan getirilýän nusgalar bilen bäsleşmäge ukyplydyr. Hususy kärhana halkara ISO güwänamasyna hem eýedir. “Belent akaba” hususy kärhanasy Türkiýäniň çagalar üçin niýetlenen oturgyçlaryň, partalaryň we oýnawaçlaryň önümçiligi bilen meşgullanýan “Oskar” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk saklaýar. Hususy kärhana “Oskar” kompaniýasynyň Aşgabatdaky ýörite wekili hökmünde çykyş edýär. Olaryň önümleriniň arasynda dürli ýaşdaky çagalar üçin ýokary hilli oýnawaçlar, görkezme esbaplar, uly bolmadyk tekjeler bar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň web saýty habar berýär.