Häzirki döwürde adamlar köplenç okuwy tamamlandan soň, tiz wagtda ýatdan hasaplamagy bes edýär, çünki elmydama islendik zady hasaplamaga kömek edýän dürli enjamlar bar. Adaty bolmadyk sagat “AlbertClock”-yň döredijileri munuň soňuna çykmak we ýygy-ýygydan hasaplamagy endik edinmek kararyna geldiler. Munuň üçin diňe “AlbertClock”-a göz aýlamaly. Ýagny bu sagatda goşmak, köpeltmek we bölmek arkaly wagty hasaplamak zerurlygy ýüze çykýar. Sagadyň 4 kyn...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş