5-nji dekabrda Yragyň paýtagty Bagdatda gadymy siwilizasiýalar boýunça altynjy forum açylyp, onuň barşyna  medeni emläkleriň bikanun äkidilmegini azaltmak üçin bilelikdäki mehanizmleri döretmegiň zerurdygy öňe sürüldi.

-Bu forum siwilizasiýalaryň we medeniýetleriň arasynda strategiki hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem ynsanperwer we medeni meseleleri çözmek üçin diplomatik çemeleşmäni aňladýar – diýip, Yragyň daşary işler ministri Fuad Huseýn açylyş dabarasynda aýtdy.

  1. F. Huseýn medeni emläkleriň bikanun äkidilmegini bes etmek üçin bilelikdäki mehanizmi döretmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ministriň sözlerine görä, Yrak hökümeti, Yragyň hyzmatdaşlary we dostlary bilen hyzmatdaşlyk arkaly dürli taryhy döwürlere degişli 18 müňden gowrak artefakty ýurda gaýtaryp getirmegiň hötdesinden geldi.

Ol häzirki forumyň ýurtdan çykarylan eserleriň yzyna gaýtarylmagyny utgaşdyrmak we taryhy gymmatlyklary bikanun söwdadan goramak üçin ýurtlaryň arasyndaky ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirer diýip umyt bildirdi.

Bu foruma Yrak, Hytaý, Müsür, Eýran, Gresiýa, Italiýa, Peru, Boliwiýa, Ermenistan we Meksika ýaly ýurtlaryň wekilleri gatnaşýar.