«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-nji martdan «Berkarar» we «Bagtyýar» paromlarynda Türkmenbaşy — Baku — Türkmenbaşy ugry boýunça awtoulaglaryň daşalyşynda ýeňillikli nyrhnamalary hödürleýär. Şeýle-de ýaz paslynyň birinji gününden gury ýük daşaýan gämilerde konteýnerleriň daşalyşynda täze nyrhnama güýje girýär.

Bellenişine görä, ýük awtoulaglary we tirkegleri daşamak üçin 2 tarapyna ýol nyrhy bir wagtda tölenen ýagdaýynda, 20 göterim arzanlaşyk hödürlenýär. Bu arzanlaşygy fiziki we ýuridiki taraplar diňe şol bir awtoulagyň we tirkegiň iki tarapy üçin däl-de, şol fiziki ýa-da ýuridiki tarapyň ugradýan islendik awtoulaglary we tirkegleri üçin ulanyp biler. Başgaça aýdanymyzda, arzanlaşykly gidiş tölegi bir awtoulaga, gaýdyş tölegi şol kompaniýanyň başga awtoulagy üçin ulanyp bilner.

Giňişleýin maglumaty «Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web-saýty arkaly alyp bilersiňiz.