13-nji sent­ýabr­da wi­deoa­ra­gat­na­şyk ul­ga­my ar­ka­ly Türk­me­nis­ta­nyň we Sin­ga­pur Res­pub­li­ka­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nistr­lik­le­ri­niň dü­züm bir­lik­le­ri­niň ýol­baş­çy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­ňeş­me­ler ge­çi­ril­di.
Gep­le­şik­le­riň do­wa­myn­da dip­lo­mat­lar sy­ýa­sy, dip­lo­ma­tik, söw­da-yk­dy­sa­dy we me­de­ni-yn­san­per­wer ugur­lar bo­ýun­ça türk­men-sin­ga­pur gat­na­şyk­la­ry­nyň hä­zir­ki gün ter­ti­bi­ni hem-de we gel­jek­ki müm­kin­çi­lik­le­ri­ni ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar.
Ta­rap­lar hal­ka­ra we se­bit gu­ra­ma­la­ry­nyň, il­kin­ji no­bat­da, BMG-niň çäk­le­rin­de ýurt­la­ryň ara­syn­da­ky ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy do­wam et­dir­me­giň ze­rur­dy­gy­ny bel­le­di­ler.
Gep­le­şik­le­riň çäk­le­rin­de ta­rap­lar yzy­gi­der­li sy­ýa­sy ge­ňeş­me­le­ri ge­çir­me­gi do­wam et­dir­mek ba­ra­da yla­laş­dy­lar, şeý­le hem iň ýo­ka­ry de­re­je­de we de­giş­li mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry­nyň de­re­je­sin­de işe­wür­ler fo­rum­la­ry­ny ge­çir­me­giň we ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki öza­ra sa­par­la­ry gu­ra­ma­gyň ze­rur­dy­gy­ny bel­le­di­ler.