11-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Pa­kis­tan­da­ky il­çi­si A.Möw­la­mow Pa­kis­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň prem­ýer-mi­nist­ri­niň w.ýe.ýe. An­wa­ar-ul Hak Ka­kar bi­len du­şuş­dy.
Pa­kis­tan ta­ra­py Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry we içe­ri sy­ýa­sa­ty bi­len ta­nyş­dy­ryl­dy we bi­le­lik­dä­ki mö­hüm ener­gi­ýa tas­la­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy üçin Pa­kis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­ne ho­şal­lyk bil­dir­di.
An­wa­ar-ul Hak Ka­kar, öz ge­ze­gin­de, iki ýur­duň ara­syn­da söw­da, ener­ge­ti­ka we yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ryň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­nyň mö­hüm­di­gi­ni bel­le­di.
Şol gü­nüň özün­de Türk­me­nis­ta­nyň il­çi­si Pa­kis­ta­nyň ge­çiş Hö­kü­me­ti­niň ma­li­ýe, gir­de­ji­ler, yk­dy­sa­dy­ýet we hu­su­sy­laş­dy­ryş fe­de­ral mi­nist­ri­niň w.ýe.ýe. Şam­şad Ah­tar bi­len du­şu­şyk ge­çir­di.