10-njy no­ýabr­dan 3-nji de­kabr ara­ly­gyn­da Türk­me­nis­tan­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi ge­çi­ri­ler. Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi­niň çä­re­le­ri Aş­ga­bat we Ma­ry şä­her­le­rin­de gu­ra­lar.
ÝB-niň Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi 10-njy we 11-nji no­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky mil­li saz­ly dra­ma te­at­ryn­da ge­çi­ril­jek kon­sert bi­len açy­lar. Kon­ser­tiň do­wa­myn­da fran­suz kom­po­zi­to­ry­nyň dün­ýä aý­dym-saz prem­ýe­ra­sy Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry­na we myh­man­la­ry­na hö­dür­le­ner.
Kon­sert sa­gat 19:00-da baş­lanar. Pe­tek sa­tyn al­mak bi­len bag­ly so­rag­lar üçin: (+99312) 22-38-98; (+99363) 46-71-77; (+99364) 03-74-56.
Mun­dan baş­ga-da, 24-nji no­ýabr­da sa­gat 17:30-da «Bouy­gu­es Turk­men Car­bon Trai­ning Cent­re» bi­na­syn­da «Trash» mult­fil­mi gör­ke­zi­ler. Mult­fil­mi gör­mek üçin @eeas.eu­ro­pa.eu sa­hy­pa­syn­da ha­sa­ba alyn­ma­ly.
Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi Döw­let sim­fo­ni­ki or­kest­ri bi­len bi­le­lik­de Lat­wi­ýa­nyň hor aý­dym­çy­sy ha­nym Wi­ta Ti­mer­ma­me Mu­ra­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky Aş­ga­bat ça­ga­lar ho­ru­nyň kon­ser­ti bi­len do­wam et­di­ri­ler.
Kon­sert 26-njy no­ýabr­da sa­gat 17:00-da Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Mu­kam­lar köş­gün­de bo­lar. Gi­riş hem­me­ler üçin açyk­dyr.
3-nji de­kabr­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Ke­mi­ne adyn­da­ky döw­let dra­ma te­at­ryn­da ge­çi­ril­jek Döw­let sim­fo­ni­ki or­kest­ri bi­len bi­le­lik­de Wi­ta Ti­mer­ma­me Mu­ra­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky Ma­ry ça­ga­lar ho­ru­nyň kon­ser­ti hep­de­li­giň jem­leý­ji çä­re­si bo­lar. Kon­sert sa­gat 17:00-da. Kon­ser­te hem­me­ler gi­rip bi­ler­ler diý­lip, ÝB-niň we­ki­li­ýe­ti­niň Türk­me­nis­ta­na ibe­ren met­bu­gat be­ýa­na­tyn­da aý­dyl­ýar.