KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Ýüzüň aşaky çürelýän ýeri
2. Pugta, mäkäm
3. Mekgejöweniň watany
4. Ulag kysymy
5. Nota
6. Biriniň daş görnüşi, üst-başy
7. Ýer sürlende azalyň geçip giden yzy
8. Öý düşegi
9. Şertnama, borçnama, ylalaşyk
10. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
11. Bezzat
12. Dik boyuna
13. Kömelegiň telpeginiň astyndaky süýri düýbi
14. Garrylyk ýaşyna ýeten adam
15. Towşanyň çagasy
16. Arap elipbiýinde elibiň üstünde goýulýan belgi
17. Ädik, possun tikilende berklik üçin sapaga çalynýan serişde
18. Himiki element
19. Sport egin-eşik kompaniýasy
20. Öwüt-nesihat (köne söz)