Lu­is Ar­se Bo­li­wi­ýa­nyň tä­ze Pre­zi­den­ti hök­mün­de ka­sam ka­bul et­di. Da­ba­ra ýur­duň Par­la­men­tin­de ge­çi­ril­di. Bo­li­wi­ýa­da ge­çi­ri­len da­ba­ra Ar­gen­ti­na­nyň Pre­zi­dent­i Al­ber­to Fer­nan­des, Ko­lum­bi­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Iwan Duke Markes, Pa­rag­wa­ýyň Pre­zi­den­ti Ma­rio Ab­do Be­ni­tes, Is­pa­ni­ýa­nyň Ko­ro­ly Fi­lipp VI we baş­ga-da bir­nä­çe ýur­duň da­şa­ry iş­ler mi­nistr­le­ri gat­naş­dylar. 18-nji okt­ýabr­da Bo­li­wi­ýa­da äh­lu­mu­my saý­law­lar ge­çi­ri­lip, on­da Yk­dy­sa­dy­ýet mi­nist­ri Lu­is Ar­se ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol saý­law­çy­la­ryň 55 gö­te­rim­den gow­ra­gy­nyň se­si­ne eýe bol­dy. Da­laş­gär gör­ke­zi­len «So­sia­liz­me ta­rap he­re­ket» par­ti­ýa­sy Par­la­men­tiň iki pa­la­ta­syn­da-da köp or­na eýe bol­dy.