“Disneý”-iň “Garpamyk we ýedi girdenek” ertekisi esasynda surata düşüriljek filminde Reýçel Zegler baş keşbi – Garpamygyň keşbini ýerine ýetirer. Bu keşp şu güne çenli başga rollarda çykyş eden 20 ýaşly Zegleriň iň uly roly bolar. Zegler ýakynda Stiwen Spilbergiň 2021-nji ýylyň ahyrynda çykjak “West Side Story” filminde Mariýanyň keşbini ýerine ýetiripdi.

Bäş ýyllap bu film üçin zähmet çekýän amerikaly Mark Webbiň režissýorlyk etmeginde ady heniz belli bolmadyk “Garpamyk” filminiň täze bölüminiň 2022-nji ýylda surata düşürilmegine garaşylýar.

Mälim bolşy ýaly, bu film amerikaly prodýuser Mark Platt tarapyndan döredildi. “Doganlar Grimmler” ertekisine esaslanan “Garpamyk we ýedi girdenek” 1937-nji ýylda surata düşürilip, “Disney”-iň ilkinji animasion filmi boldy.