Portugaliýaly super ýyldyz futbolçy Kristiano Ronaldo futbolyň daşyndaky durmuşda şowly işler alyp barýar. Ol top bilen gazanan şöhratyny ýaşyl meýdançanyň daşynda-da ýokary galdyrmagyny dowam edýär. Başgaça aýdylanda, Ronaldo futbolçylykda daşgary işewürlik äleminde-de uly işler alyp barýar. Ýyldyz futbolçy Madeira, Lissabon hem-de Madrid şäherlerinden soň, ABŞ-nyň Nýu Ýork şäherinde-de “Pestana CR7” myhmanhanalar toplumynyň şahamçasyny açdy. “Times” meýdanyndaky bu myhmanhana Ýewropadan başga yklymlardaky ilkinji şahamçasy boldy. Ronaldo özüniň sosial media hasaplaryndan: Sizi Nýu Ýorkdaky täze myhmanhanam bilen tanyşdyrýaryn. Ýer aýyrdyp geliň we şäheriň iň ajaýyp ýerindäki iň ajaýyp myhmanhana bilen tanyş boluň” diýip, bu barada habar berdi.

Myhmanhananyň saýtynda bellenilişi ýaly, myhmanhanada bir sutka galmagyň bahasy 91 dollara (77 ýewro) deňdir. 140 ýewrolyk otaglar hem bar bolup, myhmanhanada sport bilen meşgullanmak üçin ýörite ýer, awtoduralga, iş ýygnaklary ýa-da beýleki üýşmeleňler üçin ýörite zal we otaglar bar. Resepsiýasy 24 sagat açyk bolan myhmanhananyň girelgesi 36 ýaşyndaky ýyldyzyň suratlary bilen bezelen.

Ronaldo myhmanalar toplumyndan başga-da öz adyny göterýän parfýumeriýa, äýnek, tekstil, sport zal, aýakgap, mobil ulgam ýaly ugurlarda-da öz markalaryny öndürýär.