Demirgazyk Karolinada ýerli ýaşaýjy adaty bolmadyk balyk tutdy. “BBC News”-yň habaryna görä, onuň uly dişleri adam dişlerine meňzeýärdi. Hünärmenler munuň goýun kellesi balykdygyny bellediler. Balygyň ululygy 25-50 sm-e deň bolup, ýiti oňurgalary bar. Adam ýaly dişleri bilen ýyrtyjylary aňsatlyk bilen iýip,dişläp bilýär. Bu balygyň örän çuň ýerlerde ýaşaýandygy bellenýär.