Ýuwentus toparyndan Mançester Ýunaýtede transfer bolan super ýyldyz Kristiano Ronaldo Mançester şäherindäki öýüni çalyşmakçy bolýar. Şäheriň Çesaýr diýen ýerinde ýerleşýän bu 6 million funt sterling baha durýan ullakan kaşaň öýe Ronaldonyň maşgalasy bilen (ýanýoldaşy Jorjina Rodriges hem-de 4 çagasy) bilelikde göçüp gelenine 1 hepdeden gowrak wagt geçipdi. Ýöne töwerekdäki goýun fermalarynyň bolmagy we goýunlaryň ir säherden başlap mäleşmegi portugaliýaly ýyldyzy we maşgalasyny birahat edýär. Şeýle-de öýüň gapdalyndaky ýoldan howlynyň içiniň görünýändigi bellenilýär. Şol sebäpli-de ol başga bir kaşaň öýe göçmekçi bolýar. Ronaldonyň kaşaň jaýynda kiçeňräk kinoteatr, suw howuzy, 4 ulaglyk garaž bardy. Ronaldonyň duşuşyklardan soň dynç almagyna we maşgala durmuşynyň ýaşrynlykda bolmagyna aýratyn üns berýändigi sebäpli bu ýerden göçmek kararyna geldi diýlip, The Sun gazetiniň beren habarynda bellenilýär.