UEFA Çempionlar ligasynda tapgyryň iň esasy duşuşygynda PSŽ bilen Mançester Siti duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda parižliler 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. 8-nji minutda Geýeniň goly bilen öňe saýlanan PSŽ, şol sanda myhmançylykdaky Siti birnäçe amatly pursatlardan ýerliki peýdalanyp bilmedi. Oýnuň 74-nji minutynda-da Mbappeniň pasyndan soň owadan urgy bilen topy derwezä girizen Lionel Messi oýna soňky nokady goýdy. Bu onuň PSŽ-däki ilkinji goly bolup, ol hem Benzemadan soň UEFA Çempionlar ligasynda yzly-yzyna 17 möwsümde gol geçiren ikinji futbolçy boldy.  2-0 hasabynda ýeňiş gazanan PSŽ topary Mançester Sitini ilkinji gezek ýeňlişe sezewar etdi. Mundan öňki 5 duşuşykda Siti 3 gezek ýeňiş gazanypdy, 2 oýun deňlikde tamamlanypdy.

Mançester Siti 2018-nji ýylyň sentýabryndan soň toparçalarda ilkinji gezek ýeňildi. Guardiolanyň şägirtleri şol aralykda 18 oýunda ýeňiş gazanypdylar.

Toparçadaky beýleki duşuşykda-da Klub Brýugge hemmäni geň galdyrmagyny dowam edýär. Birinji oýunda PSŽ-den utuk alan belgiýalylar myhmançylykda Leipsig toparyndan 2-1 üstün çykmagy başardy. Klub Brýugge ýeňiş getiren gollary birinji oýunda-da tapawutlanan Wanaken bilen Rits derwezä girizdiler.