UEFA Çempionlar ligasynda “B” toparçada 7 ýyldan soň Çempionlar ligasyna dolanan Milan öz meýdançasynda Atletiko Madridi kabul etdi. Çekeleşikli we dartgynly geçen oýunda 20-nji minutda Milan Rafael Leaonyň goly bilen öňe saýlandy. Ýöne bu goldan 9 minut soň, milanlylar üçin şowsuzlyk başlady. Türkiýeli Jüneýt Çakyr Frank Kessiýä ikinji sary kartdan soň gyzyl kart bilen ony meýdançadan çykardy. Şondan soň goraga geçmeli bolan Milan garşylyklaýyn hüjümler bilen garşylyk berdi. Ikinji ýarymda oýny Milanyň ýarym meýdançasynda oýnan Atletiko Madride hasaby deňlemek soňky minutlarda başartdy. 84-nji minutda oýna soň goşulan Antuan Grizmann hasaby deňledi. Bu onuň Atletiko Madride dolananyndan soňky ilkinji goly boldy. Oýnuň 90+7-nji minutynda emin Kalulunyň eliniň topa degenini nazarda tutup, ispan klubunyň peýdasyna penalti urgusyny belledi. Luis Suares bolsa urgyny dürs urup, Atletiko ýeňiş getirdi. Ol 2015-nji ýyldan soň UÇL-niň çäginde myhmançylykda ilkinji goluny geçirdi.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Porto toparyny Liwerpula ýeňmek juda ýeňil düşdi. Salah (2), Mane hem-de Firmino (2) dagynyň gollary bilen 5-1 hasabynda ýeňiş gazanan Liwerpul 6 utuk bilen toparçada birinji orunda barýar. 30-njy we 31-nji gollaryny geçiren Salah Didie Droga we Samuel Eto’odan soň bu ýaryşyň iň netijeleri afrikaly futbolçysydyr. Liwerpul topary myhmançylykda  soňky 3 duşuşygynda Portonyň derwezesinden 14 gol geçirdi.  Ýeri gelende aýtsak, birinji duşuşyklarda-da başga bir portugal kluby, has takygy Sporting hem öz meýdaçasynda Aýaksdan 5-1 asgyn gelipdi.