Bütindünýä pianinoçylar güni – ajaýyp halkara baýramçylygy her ýylyň 8-nji noýabrynda uludan bellenilip geçilýär. Dünýäniň ähli künjeklerinde her ýurduň öz däplerine görä geçirilýän bu baýramçylyk şüweleňinde ökde pianinoçylaryň ýerine ýetirmeginde birnäçe ajaýyp eserli sazlary ýerine ýetirýärler. Dürli ýaryşlar gurnalyp, degişli ýer eýelerine baýrakly sowgatlar gowşurylýar. Ýeri gelende bellesek, her ýylyň mart aýynyň 29-na Pianino güni hem bellenilip geçilýär. Bu bolsa 29-njy martda bellenilip geçilýän Bütindünpä pianino güni bilen düýbünden baglanşykly däldir.