17-nji noýabrda, Parižde Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde Ermenistan ilkinji gezek 2021-2025-nji ýyllar üçin ýerine ýetiriji geňeşiň agzalygyna saýlandy. Şeýlelikde, Ermenistanyň agzalygy ÝUNESKO-nyň 126 agzasy tarapyndan makullandy.

Ýatlap geçsek, golaýda 20-den gowrak döwlet baştutany Parižde 1946-njy ýylda Ikinji jahan urşundan soň döredilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) döredilmeginiň 75 ýyllygyny bellediler. Häzirki wagtda 1972-nji ýylda gol çekilen ÝUNESKO-nyň iň meşhur Bütindünýä mirasy konwensiýasy 167 ýurtda müňden gowrak medeni we tebigy ýadygärlikleri goraýar.

Ermenistan ÝUNESKO-nyň agzalygyndan bäri ilkinji gezek 1992-nji ýyldan bäri bu guramanyň ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlandy. “Ermenistan ýerine ýetiriji geňeşe agzalygynyň çäklerinde öz borçlaryny we ileri tutulýan ugurlaryny ýerine ýetirmek üçin, hususan-da, ÝUNESKO-nyň maksatnamalary durmuşa geçirilmegini ýeňilleşdirmek, hemmeler üçin ýokary hilli bilim almak we medeni mirasy goramak we gorap saklamak üçin ähli tagallalary eder” diýlip Ermenistanyň daşary işler ministliginiň beýanatynda habar berilýär.