“Boeing” -iň indiki täze uçary üçin etjek zady uçaryň wirtual üç ölçegli sanly nusgalaryny we simulýasiýa işledip bilýän önümçilik ulgamyny döretmek we birleşdirmek bolar. “Facebook” kompaniýasynyň adyny “Meta” diýip üýtgetmegi bilen meta dünýäsi bilen gyzyklanýanlar artdy. Eýýäm bu hyýaly dünýäden ýer, ýahta ýaly zatlar satylyp başlandy. Eýýäm bu dünýäde nika toýuny geçiren hem bar. “Boeing” kompaniýasy bolsa metawersde uçar öndürmek isleýändigini mälim etdi. Şoňa laýyklykda “Boeing”-iň geljekdäki zawodynda 3D inženerçilik dizaýny bir-biri bilen habarlaşyp bilýän robotlar bilen birleşdiriler. Bütin tehnik ulgamlary “Microsoft” tarapyndan öndürilen “HoloLens” nauşnik bilen birikdiriler. Bu taslamanyň 2 ýylyň içinde amala aşyrylmagyna garaşylýar.