Ertir, ýagny 20-nji mart ýekşenbe güni Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda birnäçe möhüm futbol duşuşyklary, şol sanda derbiler oýnalar. Gürrüňsiz şolaryň iň esasysy Real Madrid bilen Barselonanyň arasyndaky El Klasiko duşuşygy bolup, ol ýarygijeden soň (20-nji martdan 21-nji marta geçilýän gije) 01:00-da başlar we Türkmenistan sport teleýaýlymy arkaly köpçülige ýetiriler. Bu olaryň arasyndaky 249-njy resmi duşuşyk bolup, ondan öňki 248 oýunda Real 100, Barselona 96 gezek ýeňiş gazandy (52 deňlik). La Ligadaky 183 oýnuň 76-synda Real ýeňse, 72-sinde ýeňiş katalonlaryň tarapynda boldy. Duşuşykda Real ýeňiş gazansa, çempionlyga ýene bir ädim golaýlarlar. Barselona ýeňiş gazansa, katalonlar üçin çempionlyk hasaplary täzeden başlar. Birinji oýunda 2-1 hasabynda ýeňiş gazanan Realy çempionatyň çäginde Barselona 5 duşuşykdan bäri ýeňip bilenok.

Duşuşyga Realyň gara köýnekçede (esaslandyrylmagynyň 120 ýyllygy mynasybetli) meýdança çykmagyna garaşylýar.

Şeýle-de ertir Italiýada-da paýtagt derbisinde (Derby della Capitale) Roma bilen Lasio duşuşar. Bu olaryň 178-nji resmi duşuşygy bolup, Roma 66, Lasio 48 gezek ýeňiş gazandy. 53 duşuşyk hem deňlikde tamamlandy. Serie A-da 155 gezek duşuşan iki şäherdeşiň öňki oýunlarynda Roma 55, Lasio 40 gezek ýeňiş gazandy (60 deňlik). Duşuşyk 22:00-da başlap, ol hem Türkmenistan sport teleýaýlymynda görkeziler.

Futbolyň watany Angliýada hem London derbileriniň biri oýnalyp, 4-nji ýer ugrunda göreş alyp barýan (azda-kände daşlaşsalaram) iki toparyň oýnunda Tottenham öz meýdançasynda West Hamy kabul eder. Duşuşyk 21:30-da başlar.

Niderlandlaryň çempionatynda-da çempionlyga täsirini ýetirip biljek oýunda Aýaks bilen Feýenoord duşuşar. Çempionlar Ligasyndan gaýdan Aýaks soňky tapgyrlarda utuklar ýitirip, 2-nji ýerdäki PSW-niň utuklary deňlemegine getiripdi. Duşuşygyň ilkinji jürlewügi 18:30-da ýaňlanar.

Fransiýanyň çempionaty Ligue 1-de hem Monako bilen PSŽ-niň arasyndaky duşuşyk tapgyryň iň esasy oýny bolar. 17:00-da başlajak oýnuň Türkmenistan sport teleýaýlymynda görkezilmegine garaşylýar.