Ýeriň hemrasy häzire çenli dürli enjamlaryň kömegi bilen müňlerçe gezek surata düşürildi. ABŞ-nyň Aerokosmos edarasynyň hünärmenleri Aýyň ýene bir suratyny taýýarladylar. Munuň üçin 10 sany ýokary durulykdaky surat birleşdirilipdir. Her bir piksel takmynan 1,3 kilometre gabat gelýär. Aslynda, “Lucy” kosmiki gämisi geçen ýyl Ýupiteri öwrenmek maksady bilen uçurylypdy. Ol Aýyň golaýynda geçeninde Aýyň ýüzüni has ýakyndan surata alypdyr. Emeli he...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş