Ýewropa Teleýaýlym Bileleşigi (EBU) Ýewrowideniýe aýdym-saz bäsleşiginiň ses beriliş ulgamyny üýtgedip, bütin dünýä üçin açyk etjekdigini mälim etdi. Mundan soňra diňe ýaryşa gatnaşýan ýurtlar däl, bütin dünýä ýurtlaryndan hem ses berlip bilner. 2023-nji ýyldan başlap, ýarym finala çykan toparlar bütin dünýäden berlen sesler arkaly kesgitlener. Finalda bolsa, professional emin agzalary ýeňijini kesgitlär. EBU täze düzgün bilen ýaryşa global gyzyklanmanyň artdyrylmagyny maksat edinýär. Täze düzgüne görä, ýarym finala çykjak ýurtlary diňe tomaşaçylar kesgitlär. Finalda bolsa, emin agzalary tomaşaçylardan gelen sesleri hem göz öňünde tutup, ýeňijini kesgitlär. Aýdym-saz bäsleşigi teleýaýlymlary Ýewropa Teleýaýlym Bileleşigine agza bolan ýurtlaryň (köpüsi Ýewropadan) arasynda 67 ýyldan bäri geçirilýär.