Gyş möw­sü­mi­niň gys­ga gün­le­rin­de bi­ziň fi­zi­ki iş­jeň­li­gi­miz bel­li bir de­re­je­de ha­ýal bo­lup, göw­nü­miz köp­lenç ýo­ka­ry ka­lo­ri­ýa­ly iý­mit­le­ri küý­se­ýär. Gy­nan­sak-da, so­wuk gün­ler­de ýü­ze çyk­ýan kä­bir is­leg­le­ri­miz bi­ziň sag­ly­gy­my­zy go­ra­man, gaý­tam bi­ziň im­mun ul­ga­my­my­zy pe­se dü­şür­ýär. Gyş­da dür­li nä­hoş­luk­la­ra se­bäp bol­ýan möw­süm­le­ýin wi­rus­lar peý­da bol­ýar. Ýy­lyň so­wuk gün­le­ri sag­ly­gy we im­mu­ni­te­ti berkidýän bir­nä­çe mas­la­hat­lar berlip, bedeniň iş­jeň­li­gi­ni go­ra­mak­da çyn­la­kaý ýar­dam ed­ýär.
Oza­ly bi­len su­wuk­ly­gy köp iç­mek mas­la­hat be­ril­ýär. Be­den üçin suw zerur bo­lup, ol içe­gä­niň ka­da­ly işlemegi­ne ýar­dam ber­ýär. Gök çaý bol­sa, dü­zü­min­dä­ki ok­si­dant­la­ryň ha­sa­by­na im­mu­ni­te­ti ber­kid­ýär.
Uky be­de­ne dü­şen ag­ra­my gaý­ta­dan di­kel­dip, iş­jeň­li­gi­mi­zi art­dyr­mak üçin ze­rur­dyr. Eger-de oňa bi­parh ga­ra­saň, be­den öz ul­ga­myn­da­ky nä­saz­lyk­la­ry dü­zet­me­giň höt­de­sin­den ge­lip bil­me­ýär. Şeý­le-de uky be­de­niň go­rag ul­ga­my­ny ber­kid­ýär.
Fi­zi­ki iş­jeň­li­giň ýa-da spor­tuň haýsydyr bir gör­nü­şi bi­len meş­gul­la­nyň! Çün­ki he­re­ket ka­lo­ri­ýa­ny ýakyp, gan aý­la­ny­şy­gy­ny go­wu­lan­dyr­ýar, be­de­niň dur­mu­şa bo­lan iş­jeň­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ýar. Şeý­le-de D wi­ta­mi­ni­ni al­mak mak­sa­dy bi­len aram-aram açyk meýdana çykyň!

Gur­ban­dur­dy ORA­ZOW,
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň terapewtik stomatologiýa kafedrasynyň mugallymy, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty.