23-nji fewralda meşhur italýan gitaraçysy we kompozitory Antonio Onorato Türkmenistan bilen Italiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda konsert berdi. Bu konsert Türkmenistanyň medeniýet ministrligi hem-de Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnaldy.

Konsertiň maksady iki ýurduň halklarynyň arasynda döredilen dostluga esaslanýar. Konsertiň ady “Ýüpek ýolundaky Neapol” (Naples on the Silk Road) köpleri Aziýany dünýä ýurtlary bilen baglanyşdyran gadymy söwda ýoly arkaly çuňňur taryhy gatnaşyklary duýmaga sebäp boldy.

Etnosazşynas Antonio Onorato aýdym-saz dünýäsinde otuz ýyllyk döredijilik karýerasyna eýe bolup, dünýäniň dürli medeniýetlerinden ruhlanan 30 albomyň awtorydyr. Onuň barlaglary neapolitan sazynyň diliniň garmoniki-melodiki stilistik aýratynlyklarynyň öz aýdym-saz dilini döretmegine sebäp bolan afro-amerikan, Ýakyn Gündogar we Braziliýa aýdym-sazlary bilen birleşmegine esaslanýar.

Antonio Onorato köp sanly aýdym-saz baýraklarynyň eýesi. Daşary ýurtlarda italýan medeniýetiniň ilçisi hökmünde ABŞ-da, Meksikada, Marokkoda, Tunisde, Türkiýede, Angliýada, Daniýada, Şweýsariýada we başga-da köp ýurtda bolup, öz ýurdunyň medeniýetini bütin dünýäde wagyz edýär.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň myhmanlary neapolitan aýdym-saz stiline, sazandanyň ýesir ediji ussatlygyna haýran galyp, dowamly el çarpyşdylar. Türkmen tomaşaçylary tarapyndan gyzgyn garşylanan sazanda ýene-de Türkmenistana gelip görjekdigini söz berdi.