Alym­lar Gwa­te­ma­la­da­ky gür to­kaý­da üç müň ýyl­lyk ta­ryhy bo­lan 417 sa­ny ga­dy­my şä­he­ri­ň üs­tü­ni aç­dy­lar.
Ame­ri­kan hem-de gwa­te­ma­la­ly ar­heo­log­lar şä­her­le­riň ara­syn­da je­mi uzyn­ly­gy 177 ki­lo­metr­lik ýo­luň bo­lan­dy­gy­ny mä­lim et­di­ler.
Bu açyş ga­dy­my Ma­ýa me­de­ni­ýe­ti ba­ra­da tä­ze mag­lu­mat­la­ry öw­ren­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Alym­la...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş