Ýewropa futbolynyň hojaýyny UEFA 2028-nji hem-de 2032-nji ýyllarda geçiriljek Ýewropa çempionatlarynyň haýsy ýurtlarda guraljakdygyny resmi ýagdaýda mälim etdi.

Şoňa görä, ozal habar berlişi ýaly EURO 2028 Beýik Britaniýa bilen Irlandiýada, EURO 2032 Italiýa bilen Türkiýede geçiriler. EURO 2028 üçin Beýik Britaniýa bilen Irlandiýa, EURO 2032 üçinem Italiýa bilen Türkiýe dalaşgär bolupdy. Başga dalaşgärleriň bolmandygy sebäpli UEFA 18-nji hem-de 19-njy çempionatlary ady agzalan şärikdeşliklere paýlady.

Ýewropa çempionaty 1996-njy ýyldan soň Angliýada 2-nji gezek geçiriler. Irlandiýa we beýleki ýurtlarda çempionat ilkinji gezek guralar.

Italiýa bolsa 1968-nji we 1980-nji ýyllardan soň 3-nji gezek Ýewropa çempionatyny gurar. Guramak üçin ençeme gezek dalaşgär bolan Türkiýe ilkinji sapar Ýewropa çempionatyny kabul eder.

Ýewropa çempionaty 2021-nji ýylda Ýewropanyň birnäçe ýurtlarynda geçirilipdi. Şolaryň arasynda Angliýadyr Italiýa, Uels, Şotlandiýa ýaly EURO 2028 hem-de EURO 2032-niň guraýjy ýurtlarynyň şäherleri hem bardy.