Fran­si­ýa­nyň meş­hur ki­no akt­ýo­ry Edaur Mon­tut il­kin­ji ge­zek Türk­me­nis­ta­na gel­di. Meş­hur “Tak­si” fil­min­dä­ki keş­bi bi­len ta­nal­ýan fran­suz akt­ýo­ry Ar­ka­dag şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýän ki­no­fes­ti­wa­la gat­na­şar.
Ozal ha­bar ber­şi­miz ýa­ly, 14-15-nji okt­ýabr­da Ar­ka­dag şä­he­rin­de Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ki­no we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da “Ar­ka­da­gyň sä­he­ri” at­ly film fes­ti­wa­ly ge­çi­ril­ýär.
Oňa Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry bi­len bir ha­tar­da Tür­ki­ýe­den, Fran­si­ýa­dan we beý­le­ki ýurt­lar­dan ki­no äle­mi­niň us­sat­la­ry gat­naş­ýar.
Şol fes­ti­wa­la gat­naş­mak üçin ýur­du­my­za il­kin­ji ge­zek ge­len fran­suz akt­ýo­ry Eduar Mon­tut baş­ga-da köp san­ly film­de su­ra­ta dü­şen meş­hur akt­ýor­dyr.
Ol paý­tag­ty­my­za ge­len wag­ty özü­niň il­kin­ji duý­gu­la­ry paý­laş­dy. Fran­suz akt­ýor Eduar Mon­tut Türk­me­nis­ta­na il­kin­ji ge­zek gel­ýän­di­gi­ni we şeý­le iri göw­rüm­li film fes­ti­wa­ly­nyň il­kin­ji ge­zek ge­çi­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.
Ol Türk­me­nis­tan­da bol­ýan­dy­gy­na örän şat­dy­gy­ny bel­le­di.
Bu ba­ra­da Türk­me­nis­tan ha­bar­lar por­ta­ly ha­bar ber­ýär.