Ener­ge­ti­ka pu­da­gy­nyň kuw­wa­ty art­ýar

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ýur­du­my­zyň ylym­da ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri Wa­ta­ny­my­zyň ösü­şi­ne my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýar. Ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty...

BE­DE­NIŇ IM­MUN UL­GA­MY­NY BER­KIT­ME­GIŇ ÝOL­LA­RY

Ýi­ti res­pi­ra­tor ýo­kanç ke­sel­le­riň we dür­li so­wuk­la­ma ke­sel­le­ri­niň öňü­ni al­mak öz sag­ly­gy ba­ra­da he­mi­şe ala­da...

Se­bit hyz­mat­daş­ly­gynyň mö­hüm ugurlary

Hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz dün­ýä bi­le­le­şi­gi­ne yg­ty­bar­ly yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gyň oňyn nus­ga­sy­ny gör­kez­ýär. «Ösüş ar­ka­ly pa­ra­hat­çy­lyk»...

Wa­tan mu­kad­des­li­gi ýü­rek­le­riň buý­san­jy

Türk­men ser­ker­de­le­ri şan­ly ta­ry­hy­my­zyň do­wa­myn­da mert­li­gi, ba­tyr­ly­gy, aja­ýyp adam­kär­çi­lik sy­pat­la­ry bi­len ta­pa­wut­la­nyp ge­lip­dir­ler. Çün­ki, olar...

Be­ýik mak­sat­la­ry­myz be­dew ba­dy bi­len do­wa­mat-do­wam bol­sun!

18-nji ýan­war­da hormatly Prezidentimiz Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­ma­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len Pe­re­ňiň...

Kö­pa­syr­lyk dost­luk we hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk gat­na­şyk­la­ry ös­dü­ril­ýär

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň...

Aş­ga­bat äh­li ba­bat­da nus­ga­lyk şä­her bo­lar

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyna degişli meseleler bilen tanyşmak üçin...

Ulag dip­lo­ma­ti­ýa­sy: dün­ýä äh­mi­ýet­li baş­lan­gyç­lar

Ata Wa­ta­ny­myz ro­waç­lyk­la­ryň ýo­ly bi­len öňe bar­ýar, tä­ze sep­git­le­re eýe bol­ýar. Şeý­le ösüş­ler ýur­du­my­zyň äh­li...

Gel­je­gi na­zar­la­ýan pu­dak

Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň mö­hüm pu­dak­la­ry­nyň bi­ri bo­lan ne­bit­gaz se­na­ga­ty­ny mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek, ony öň­de­ba­ry­jy pu­da­ga öwür­mek...

Katar 2022 Dünýä Kubogynyň petekleriniň satuwy başlandy

FIFA ýylyň ahyrynda, has takygy, noýabr-dekabr aýlarynda Katarda geçiriljek 22-nji Dünýä Kubogynyň peteklerini satuwynyň şu...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek hakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz «Halkyň Arkadagly...

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki gurulýan binalaryň we desgalaryň tabşyrylmaly möhleti uzaldyldy

“Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 4-nji martynda...

Hormatly Prezidentimiz taýçanaga Zaman diýip at dakdy

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz ir säher bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke...

Türkmenistan we Özbegistan Owganystana goldaw bermegini dowam etdirýär

17-nji ýanwarda Daşkent şäherinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Duşuşykda türkmen...

Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy

17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti...

Owganystanyň wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geldi

14-nji ýanwarda Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Türkmenistana sapar...

Pudagara topar döredildi

14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow...

“John Deere” hem-de “Wirtgen” kompaniýalarynyň ýol-gurluşyk tehnikalary getiriler

14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar...

Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar

14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow...

Resmi habarlar

Оba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrine Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekmäge ygtyýar berildi Türkmenistanyň...

«Mizemez gadam» HK glisirrizin turşusyny öndürýän kärhana gurar

“Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny” hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk”...

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi üçin dürli kysymly gämiler gurlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda”...

Ýurdumyzyň wekiliýeti Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik...

Türk­men-bri­tan hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dy­ryl­ýar

11-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan...

ÝUR­DU­MYZ ASU­DA, ILI­MIZ ABAT

12-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk...

Türkmenistan Gazagystana tebigy gaz ibermäge taýýar

11-nji ýanwarda Türki döwletleriň guramasynyň Daşary işler ministrleriniň adatdan daşary onlaýn duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

11-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.H.Kamilowyň arasynda...

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Beýik Britaniýanyň täze bellenen ilçisi bilen duşuşdy

10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutany...

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy

9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ibragim Raisi Eýrana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň...

BIRŽA TÄZELIKLERI

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 47-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna...

Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy

7-nji ýanwarda Aşgabatdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de welaýatlarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi...

Milli ýygyndymyz Tomusky Olimpiýada taýýarlanýar

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Özbegistan bilen serhetýaka söwda ýola goýlar

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Türkmenistanyň wekiliýeti Tähranda gulluk iş saparynda bolar

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde  Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga...

Fewral aýynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler

7-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda...

Derwezedäki gaz kraterini söndürmek tabşyryldy

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Döwlet Baştutanymyz wise-premýer...

A-98 kysymly awtoulag benzini öndürilip başlandy

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Hormatly Prezidentimiz «Awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamany tassyklamak baradaky» Karara gol çekdi

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky...

Ýurdumyzda kompozit gurluşyk armaturasynyň önümçiligi ýola goýlar

7-nji ýanwarda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-niň wekilhanasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) ýurdumyzdaky wekilhanasynyň wezipä täze bellenen...

Türkmenistanyň Prezident Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga çagyryldy

6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

Türkmenistanyň DIM-i Gazagystanda bolup geçýän wakalar barada maglumat ýaýratdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalar barada maglumat ýaýratdy: - Türkmenistanyň Daşary işler...

Taksi çagyrmak üçin 0555 belgä jaň ediň!

Awtomobil ulag hyzmatlary ÝGPJ-niň ornaşdyran täze hyzmaty netijesinde 0555 gysga belgi bilen şäher taksisi 24/7...

Türk­me­nis­tan dün­ýä­niň iri ener­ge­ti­ka döw­le­ti­dir

3-5-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, «Galkynyş»...

2022-nji ýylyň garaşylýan filmleri

Soňky iki ýylda dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli ähli ugurlarda bolşy ýaly, medeniýet-sungat ulgamynda...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze döreden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Türkmenistan bilen BSGG-nyň arasynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlendi

Türkmenistan bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti Bütindünýä Saglygy...

Hormatly Prezidentimiz täze goşgusy – Jan Watanym Türkmenistan!

Hormatly Prezidentimiz Täze ýylyň garşylanýan pursatlarynda ýurduň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar....

2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

29-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanda 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy»...

Hormatly Prezidentimiz GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy

28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde  Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA ýurtlarynyň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýanyň Parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi

28-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň GDA gatnaşyjy ýurtlaryň baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna iş sapary başlandy

28-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl...

Kristiano Ronaldo “Barselona” geçip biler

Ýene-de sanlyja günlerden futbolda gyşky transfer möwsümine badalga berler. Bir aý töweregi dowam etjek transfer...

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek hakynda

Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady bilen,...

2021-nji ýylyň iň köp pul gazanan türgenleri

Dünýä belli Forbes žurnaly ýylyň iň köp girdeji gazanan türgenleriniň sanawyny mälim etdi. Ilkinji 50...

Täze ýyl baýramynda şäheriçi awtobuslar tölegsiz bolar

24-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryna Täze...

«Sahawatly söwda» 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş

Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşap, her bir baýramçylygy şatlyk-şowhunly belläp geçmegi üçin uly tagalla...

Kerkiden Aşgabada we Daşoguza howa gatnawy açylar

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Aşgabat bilen Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň arasynda kadaly...

Halkara habarlar merkezini döretmek meýilleşdirilýär

24-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary...

700 orunlyk harby mekdep gurlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň okuwçylaryny okatmagyň hilini kämilleşdirmek we olaryň bilim taýýarlygynyň...

Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy we senagat pudaklaryny ösdürmekde, ylmy-tehniki innowasiýalaryň...

“Balkanabat” ýod zawodynda kaustik sodanyň, hloryň we hlor önümleriniň önümçiligi ýola goýlar

24-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow...

Täze ýyl baýramy mynasybetli käbir harytlaryň bahasy 50 göterime çenli arzanladylar

24-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryna Täze...

Türkmenistan daşary syýasat strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär

22-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler...

Türkmenistan «Sputnik Light» sanjymyny hasaba aldy

23-nji dekabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Light» sanjymyny hasaba aldy we...

Ýan­gyn howp­suz­lyk düz­gün­le­ri­ni ber­jaý ede­liň!

Däp bo­lup gel­ýän Tä­ze ýyl baý­ra­my bo­sa­ga­da. Şeý­le bo­lan­soň, Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Döw­let ýan­gyn...

“Şagadam” Türkmenistanyň Kubogyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň finalynda “Şagadam” bilen “Ahal” toparlary duşuşdy. Türkmenbaşy şäherinde oýnalan finalda ýeňijini...

Saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de diplomatlaryň duşuşygy geçirildi

21-nji dekabrda Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik...

Koronawirusyň omikron görnüşiniň öňüni almak boýunça wezipeler kesgitlendi

21-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň...

Gyş haçan başlaýar?

21-nji dekabr demirgazyk ýarym şarda gyşyň başlangyjy, günorta ýarym şarda ýazyň başlangyjy hasaplanýar. Şu günden...

Wengriýa türkmen ýaşlary okuwa çagyrýar

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ BI­LIM MI­NISTR­LI­GI 2022/2023-nji okuw ýy­ly üçin Weng­ri­ýa­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ýo­ka­ry hü­när bi­li­mi (ba­ka­lawr we...

Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan Türkmenistana lukmançylyk enjamlary sowgat berildi

20-nji dekabrda Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan Türkmenistana lukmançylyk enjamlarynyň sowgat berilmegi bilen bagly dabara geçirildi. Oňa...

Aşgabatda Türkmen-gazak Hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

20-nji dekabrynda Aşgabatda türkmen tarapyndan – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň we gazak tarapyndan –...

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, 20-nji dekabrda Yslamabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

«Hindistan – Merkezi Aziýa» Dialogynyň ministrler derejesindäki duşuşygy geçirildi

19-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Nýu-Delide...

Türkmenistanyň daşary işler ministri pakistanly kärdeşi bilen duşuşdy

18-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler...

YHG-nyň Owganystan boýunça mejlisi geçirildi

19-njy dekabrda Pakistanyň paýtagty Yslamabat şäherinde «Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary» mowzugy boýunça Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary...

Italýan kompaniýasy bilen buýan kökünden arassalanmadyk glisirrizin turşusyny öndürýän kärhana gurlar

17-nji dekabrda geçirlen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Gowaça ekilýän ýerleri azaldyp, gök-bakja ekinlerini ekmek göz öňünde tutulýar

17-nji dekabrda geçirlen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew...

“Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ÝGPJ dörediler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkara maýa goýum mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsleşige ukyplylygyny...

Pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň...

Ýurdumyzyň wekiliýeti Nýu-Deli we Yslamabat şäherlerinde gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Merkezi Aziýa – Hindistan dialogynyň” nobatdaky Daşary işler...

2022-nji ýylda uçdantutma ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwy geçiriler

17-nji dekabrda geçirlen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar...

Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň iş meýilnamasy tassyklanyldy

Ýurdumyzyň ilatynyň asuda we howpsuz durmuşyny ýokary derejede üpjün etmek hem-de adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni...

Wise-premýer S.Berdimuhamedow welaýatlarda iş saparynda bolar

17-nji dekabrda geçirlen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýet we...

TDP 30 ýaşady

16-njy dekabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.  Ýygnananlar...

Ýaşasyn parahat durmuş!

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW Meniň sözüm — könäň sözi, Meniň sözüm — täzelik däl: Ýaraglaň sesi, sem boluň! Mukaddes zatlaň hakyna, Bütin...

Dutar ýasamak senetçiligi hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizdi

ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça Hökümetara komiteti Türkmenistanyň milli dutar ýasamak senetçiligini hem-de...

HOŞ­NI­ÝET­LI GOŇ­ŞU­ÇY­LYK SY­ÝA­SA­TY­NYŇ DA­BA­RA­LAN­MA­SY

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, goňşy Owganystan Yslam...

Ýu­bi­leý ýy­ly­my­zyň uly üs­tün­lik­le­ri

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da Türk­me­nis­tan döw­le­ti­mi­ziň at-ab­ra­ýy bar­ha be­len­de gal­ýar, hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­ýän ýurt hök­mün­de ta­nal­ýar....

2022-nji ýylyň birinji ýarymy üçin abuna ýazylyşygy dowam edýär

2021-nji ýylyň birinji ýarymy üçin abuna ýazylyşygy dowam edýär. “Zaman Türkmenistan” gazetiniň kagyz nusgasyna ýazylmak...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene ýurduň Kentukki ştatynda bolup geçen,...

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellendi

Nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany’’ ýylynda nebitgaz senagatynda we...

Owganystana ynsanperwer kömegi ugradyldy

14-nji dekabrda Türkmenistandan goňşy Owganystana azyk, dokma, hojalyk  harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat bolan ynsanperwer...

Ýene-de “Altyn asyr” çempion boldy

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 2021-nji ýylyň çempiony belli boldy. 12-nji tapgyrda “Ahalyň” öz meýdançasynda...

Halypa režissýor aradan çykdy

Ýurdumyzyň belli, halypa režissýory, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi Halmämmet Kakabaýew...