24.2 C
Ashgabat

Bildirişler

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» CASCA+ ugry boýunça ýük daşamalarynda ýeňillikli nyrhlary hödürleýär

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» AGPJ aşakdaky görkezijilere laýyklykda, CASCA+ ugry boýunça ýük daşamalarynda aýratyn ýeňillikli nyrhlary hödürleýär: Bahanyň möçberine aşakdakylar girmeýär: • Eksport/import boýunça gümrük amallary, howpsuzlyk,...

Aşgabat ― London ― Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Halkara uçuşlarynyň geografiýasyny barha giňeldýän «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň 1-nji maýyndan ýene bir halkara uçuşy ýola goýmagy meýilleşdirýär. Şol günden başlap, awiakompaniýanyň uçarlary Ýewropanyň syýahatçylyk...

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “BC” topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri ýeňil taksi awtoulaglaryna işe kabul edýär. Salgysy: Aşgabat...

Söwda toplumyň sergisi geçiriler

2024-nji ÝYLYŇ 3 – 5-nji APRELINDE TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA TOPLUMYNYŇ SERGISI GEÇIRILÝÄR Guraýjy tarap Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny,...

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK

1. LOT №1. Balkan welaýatynyň Etrek etrabynda 4 gatly, 24 öýli 1 sany gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. Satyn alyjy:...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Delä uçýan gatnawlarynyň sanyny artdyrdy

2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26-njy oktýabryna çenli Aşgabadyň Halkara howa menzilinden ýola düşjek içerki hem-de halkara ýolagçy gatnawlarynyň tertibi ildeşlerimize ýetirildi. Bu barada «Türkmenistan»...

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna ýetirýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurduň raýatlaryna «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibine» degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň...

“Türkmenhowaýollary” täze uçuş tertibini hödürleýär

31-nji martdan 26-njy oktýabryna çenli dowam etjek halkara we içerki ýolagçy gatnawlarynyň tomusky tertibi “Türkmenhowaýollary” resmi internet sahypasynda çap edildi. Şu ýerden halkara we içerki...

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty halkara olimpiadalary hem-de maslahat geçirer

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldaw bermeginde halkara olimpiadalaryň ikisini hem-de ylmy-amaly maslahat geçirer. Makroykdysadyýet we dünýä ykdysadyýeti boýunça açyk halkara...

Türkmen işewürleri Gresiýada geçiriljek halkara sergä çagyrylýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary Gresiýa Respublikasynyň Selanik şäherinde geçiriljek halkara miwe we gök önümler sergisine gatnaşmaga çagyrylýar. “FRESKON” atly bu sergi şu...

«TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň Marydaky tapgyryna ýüz tutmalar kabul edilip başlandy

USAID-iň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň Marydaky ikinji tapgyryna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigi başlandy. USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Moskwa gatnawlarynyň ýygylygyny artdyrar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň ýaz-tomus meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçuşlaryň ýygylygyny artdyrar. Bu barada Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň baş agentiniň web sahypasynda habar...

Halkara Nowruz güni mynasybetli ýörite awtobus gatnawy hereket eder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de...

Londona 2-nji howa gatnawynyň açylmagy meýilleşdirilýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Beýik Britaniýanyň London şäherine 2-nji gatnawy açmagy meýilleşdirýär. Mälim bolşy ýaly, “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň ýaz aýynda Aşgabat – London Gatwik ugra...

Paý­tag­ty­my­zyň we Ar­ka­dag şä­he­ri­niň teatr­la­ryn­da gör­ke­zil­jek sah­na oýun­la­ry

Dynç gün­le­rin­de paý­tag­ty­my­zyň we Ar­ka­dag şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry hem-de myh­man­la­ry üçin baý­ram­çy­lyk my­na­sy­bet­li gy­zyk­ly me­de­ni çä­re­ler ga­raş­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Be­ýik S.Türk­men­ba­şy adyn­da­ky Baş aka­de­mi­ki dra­ma te­at­ry: 15.03.2024 «Yş­gyň...

Türkmenistan gant şugundyrynyň tohumyny satyn alar

Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşigi halkara standartlaryna laýyk gelýän 70 045 kg gant şugundyrynyň tohumy bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik geçirer. Bu baradaky bildiriş...

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçarlary Londonyň beýleki aeroportyna gonar

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Aşgabat – London aralygynda gatnaýan ýolagçy uçarlary 3-nji aprelden başlap, şäheriň Hitrou däl-de, Gatwik aeroportyna gonup başlar. Görkezilen seneden başlap “Boeing 777-200LR”...

Türkmenistanyň Bilim ministrligi halkara matematika olimpiadasyna çagyrýar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyyllygyna bagyşlanyp mart aýynyň 25-30-y aralygynda Arkadag şäherinde geçiriljek mekdep...

5-nji martda göçme birža söwdasy geçiriler

5-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabatda geçiriljek owgan harytlarynyň sergisiniň we türkmen-owgan işewürler maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan guralýan birža söwdalary...

«Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy» atly bäsleşik geçiriler

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty tarapyndan Türkmenistanda ylym-bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän maksatnamalaýyn işleri ykdysady ugurlar boýunça talyplara we magistrantlara has-da...