Meşhur režissýor Ridli Skottuň täze filminde Golliwudyň dünýä belli ýyldyzlary jemlener. Ady entek mälim edilmedik filmde egin-eşik öndüriji “Gucci” kompaniýasyny esaslandyran Guççio Guççiniň agtygy Maurizio Guççiniň durmuşy, aýratynam soňky günleri barada gürrüň berler. Filmde baş keşbi aýdymçy hem-de aktrisa Leýdi Gaga janlandyrar. Şol bir wagtyň özünde ägirt aktýorlardan Robert De Niro bilen Al Paçino, şol sanda Jeýred Leto, Adam Draýwer, Jek Hýuston, Riw Karni dagy dürli keşpleri ýerine ýetirmegine garaşylýar. Şu günlerde öndüriji şereket bu artistler bilen gepleşikler geçirýär. Häzirki wagtda “The Last Duel” filminiň önümçiligini tamamlap barýan režissýoryň täze filmi MGM kompaniýasynyň garamagynda surata düşüriler. Film baradaky beýleki maglumatlar öňümizdäki günler has jikme-jik ýagdaýda belli bolar.