“Türkmentelekom” EAK-nyň resmi internet saýtynda «JAN Tehnologiýa” hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde “Belet Film” hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berilýär.

“Belet Film” atly bu hyzmatyň kömegi bilen filmleri we seriýallary tomaşa etmek has aňsatlaşdy. Hyzmat filmleriň, teleseriýallaryň, multfilmleriň ýygyndysy bolan onlaýn-kinoteatrdyr.

Filmleriň sany yzygiderli köpelýär we ýakyn wagtda dünýä klassik filmlerinden başlap, 2021-nji ýylyň täze önümlerine çenli 5000-den gowrak dürli žanrlardaky film we seriýallar elýeterli bolar. Bu hyzmat enjama däl-de, internet liniýasyna birikdirilýär. Şeýlelikde, maşgala agzalarynyň hemmesiniň bu hyzmatdan peýdalanyp biljekdigini aňladýar. Sekuntda 8 megabite çenli tizlik, bir wagtyň özünde birnäçe enjamdan onlaýn film görmäge mümkinçilik berer. Abuna ýazylyş bahasy aýda 30 manat, hyzmaty abonentiň şahsy otagynda, şeýle hem “Turkmentelekom” EAK-nyň abonent bölümlerinde birikdirip bilersiňiz. Hyzmat diňe Android we iOS däl, kompýuterden görmek üçin web wersiýasy hem häzirki wagtda film.belet.com.tm sahypasynda işlenip düzülýär. Onlaýn- kinoteatryň WEB wersiýasy ýakyn wagtda elýeterli bolar. Enjamyň ýadyna film göçürip, internetsiz film görmek mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan.

Hyzmat täze işe girizilendigi sebäpli, belki-de ulanyjylaryň hemmesi gözleýän zadyny tapyp bilmez, beýle ýagdaýlar üçin belet@online.tm salgysyna gözleýän filmiňiziň ýa-da seriýalyňyzyň adyny e-poçta arkaly iberilip bilinjekdigi bellenilýär. Şeýlelikde “Belet Film” topary gysga wagtda siziň islegleriňizi kanagatlandyrar.

Habarlaşmak üçin:

Maglumat merkezi: 071

IMO: +993 61 392241

IG: @beletvideo

belet@online.tm