Tomusky Olimpiýa oýunlarynda medal almadyk ýurtlaryň sany bar azalýar. Her Olimpiadada sanawyň hataryna 3-4 ýurt goşulýar. Tokio 2020-de biziň ýurdumyz Türkmenistandan soň ýene bir ýurt Olimpiýa medallylaryň sanawyna goşuldy. Dünýäniň ilat hem-de tutýan meýdany babatda kiçi ýurtlaryň hatarynda bolan San Marino hem ahyry Olimpiýa medalyny gazandy. Tomusky Olimpiýa oýunlaryna 10-njy gezek gatnaşýan ýurduň türgeni Alessandra Perilli nyşana ok atmagyň trep görnüşinde bürünç medala mynasyp boldy. 23 utuk gazanan 33 ýaşyndaky mergen zenan Rio 2016-da 13-nji ýeri eýeläpdi. Perilliden öňde kümüş medaly amerikaly Kaýl Browning, altyn medaly-da Olimpiýa rekordyny goýan Zuzana Rehak-Ştefeçekowa eýeledi.

Häzirki wagtda 69 ýurduň tomusky Olimpiýa oýunlarynda medaly ýok.