Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan “Ýüzükleriň hökümdary” serialynyň ilkinji wideo treýleri görkezildi, şol sanda serialyň ady resmi ýagdaýda mälim edildi. Şu ýylyň 2-nji sentýabryndan başlap Amazon Prime-de görkeziljek serialyň ady “Ýüzükleriň hökümdary: güýjüň ýüzükleri” (The Lord of the Rings: The Rings of Power) diýlip habar berildi. Dünýäniň iň gymmat serialy hökmünde görülýän ekran eserindäki wakalar uly syr hökmünde saklanyp gelýärdi. J.D. Peýn hem-de Patrik MakKeýiň ýolbaşçylygynda taýýarlanan serialdaky wakalar Ikinji döwürde bolup geçýär. Serialda Sauronyň Ýeke ýüzügi alyp, Orta Dünýädäki hökmürowanlygy barada söhbet açylýar. 8 bölümden ybarat bolan serial 2-nji sentýabrdan başlap her hepdäniň anna güni Amazon Prime Video streaming platformasynda ýaýlyma berler.