UEFA Çempionlar Ligasynda şu gije ýene-de 2 çärýek final duşuşygy oýnalar. Olaryň iň esasysy häzirki çempion Çelsi bilen bu ýaryşda iň köp çempionlyk gazanan Real Madridiň arasyndaky oýun bolar. 00:00-da başlanjak oýna fransiýaly Klemen Turpen eminlik eder. Duşuşyk 2 klubuň arasyndaky 6-njy oýun bolup, mundan öňki oýunlaryň 5-sinde Real güýçli garşydaşyny ýeke sapar hem ýeňip bilmedi. Has dogrusy, olar 3 gezek finalda duşuşdylar. 1971-nji ýylda şol wagtky Kubokçylaryň Kubogy ýaryşynyň finalynda duşuşan iki klubuň oýny 1-1 deňlikde gutardy. Gaýtadan oýnalan duşuşykda Çelsi 2-1 ýeňşini baýram etdi. 1998-nji ýylda ikisi başga bir finalda, has takygy, UEFA Super Kubogy duşuşygynda gabatlaşdylar. Şonda-da Çelsi 1-0 hasabynda ýeňip, kubogy eýeläpdi. Iňlislere ýeňiş getiren ýeke-täk goly 83-nji minutda Poýet geçiripdi. Iki geçen şu ýaryşyň çäginde ilkinji gezek geçen möwsümde duşuşdylar. Ýarym finalda gabatlaşan toparlaryň 1-nji oýny Madridde bolup, duşuşyk 1-1 gutardy. Londonda bolsa Çelsi 2-0 ýeňiş gazanyp, finala çykypdy we soňlugy bilen, kubogy asmana göteripdi. Mahlasy, Real Madrid Çelsini ilkinji gezek ýeňmegiň aladasynda bolup, meýdança çykar. Şol bir wagtyň özünde-de, tälimçi Ançelotti köne klubunyň garşysyna çykyş eder.

Çärýek finalyň ýene bir oýnunda Wilýarreal bilen Bawariýa duşuşar. 00:00-da angliýaly Antoni Teýloryň ilkinji jürlewügi bilen bat aljak oýun iki klubuň arasyndaky 3-nji duşuşyk bolar. Mundan öňki 2 oýunda-da Bawariýa ýeňiş gazanyp, 2011-nji ýylda toparçalarda nemes kluby myhmançylykda 2-0, öz meýdançasynda-da 3-1 ýeňipdi.