Ýarym finalyň beýleki duşuşygynda-da iňlis kluby ýeňiş gazanyp, “Liwerpul” öz meýdançasynda “Wilýarrealdan” 2-0 üstün çykdy. Duşuşygyň birinji ýarymynda hasap açylmady. Ýer eýeleriniň 2 urgusy sütüne degdi. 2-nji ýarymda-da depgini has-da güýçlendiren “Liwerpul” 2 minutda, has takygy, 131 sekuntda 2 gol geçirmegi başardy. Ilki 53-nji minutda Hendersonyň urgusynda Perwis Estupinýan ýalňyşlyk bilen topy öz derwezesinden girizdi. Bu goldan 2 minut soň bolsa, Sadio Mane hasaby 2-0-a çykardy. Şondan soňky hüjümlerde “Liwerpula” hasaby artdyrmak başartmady. Duşuşygyň dowamynda “wilýarreally” futbolçylaryň ýeke urgusy-da takyk bolmady. Şeýlelikde, “Liwerpul” 2-0 hasabynda ýeňiş gazanyp, finala çykmak ugrunda uly mümkinçilige eýe boldy.

“Liwerpul” topary bu ýaryşda ýarym finalda şu wagta çenli ýeke gezek hem ýeňilmedi (10 ýeňiş 2 deňlik). Topar UEFA-nyň ýaryşlarynda umumylykda ýarym final oýunlarynda öz meýdançasynda 16 ýeňiş gazanyp, 3 sapar hem deňme-deň oýnady.

Iňlis klubunyň geçiren 1-nji goly olaryň Çempionlar Ligasyndaky 250-nji, umumylykda-da şu ýaryşyň çägindäki 450-nji goly hökmünde hasaba alyndy.

Jogap duşuşygy 3-nji maýda Ispaniýada oýnalar.