Katar 2022-de futbolyň iň esasy ýygyndysy bolan Braziliýanyň milli topary hem ilkinji duşuşygy geçirdi. Braziliýanyň çykyş edip ugramagyndan soň, hakyky Dünýä Kubogy başlanýar diýen aýtga eýerip, çempionatyň mundan soň has-da gyzgalaňly geçjekdigini aýtsa bolar. “G” toparçada Braziliýanyň ýygyndysy ozal 20 gezek duşuşan garşydaşy Serbiýa bilen güýç synanyşdy. Iki topar Russiýa 2018-de hem duşuşypdy we şol oýna hem eýranly Alireza Fagani eminlik edipdi. Düýnki oýunda-da emin ýene-de Fagani bolup, duşuşygyň 1-nji ýarymy çekeleşikli geçse-de, golsuz tamamlandy. 2-nji ýarymda samba görkezen Braziliýanyň ýygyndysy Rişarlisonyň 63-nji we 73-nji minutlardaky gollary bilen edil 4 ýyl öňki ýaly ýene-de 2-0 hasabynda ýeňşini baýram etdi. Esasan hem Rişarlisonyň 2-nji goly çempionatyň iň owadan goly bolmaga eýýämden dalaşgär boldy. Duşuşykda Neýmaryň azda-kände şikes almagy janköýerleri alada goýdy. Ýöne tälimçi Tite ýyldyz oýunçynyň mundan soňky oýunlarda-da meýdança çykjakdygyny aýdyp, olaryň ynjaltdy. Netijede, Braziliýanyň ýygyndysy 2-0 hasabynda ýeňip, çempionata şowly başlady. Goragda-da, hüjümde-de owadan oýun görkezip, çempionlygyň iň esasy dalaşgäridigini ýene bir ýola görkezdi.

Braziliýanyň ýygyndysy 2002-nji ýyldan bäri toparçalarda, ýagny 16 oýundan bäri ýeňilmän gelýär (13 ýeňiş, 3 deňlik).