Ýa­po­ni­ýa­nyň To­da we Osa­ka uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri dün­ýä­dä­ki iň uly su­wüs­ti ýel tur­bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­ýan­dyk­la­ry ba­ra­da ha­bar ber­di­ler. In­že­ner­ler il­ki 15 MWt elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ön­dü­rip bil­ýän nus­ga­lyk tur­bi­na­sy­ny gur­ma­gy mak­sat edin­ýär­ler. Sy­nag iş­le­ri bir­nä­çe tap­gyr­da ge­çi­ri­ler. Ýel be­ke­di­niň ha...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş