Adamzadyň gündelik durmuşy bilimleri, maglumaty özleşdirmek bilen baglydyr. Adamlar irki döwürden bäri maglumatyň kömegi bilen dürli hojalyk amallaryny ýerine ýetirip gelýärler. Ilki maglumat nesilden-nesle dil üsti bilen geçirilipdir. Daşyň ýüzüne çekilen jandarlaryň, ösümlikleriň we adamlaryň şekilleri hem gadymy döwürlerden häzirki günlere çenli gelip ýeten gymmatly maglumatlar hasaplanýar. Maglumat adamzat durmuşynda elmydama möhüm rol oýnapdyr. Ge...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş