24.2 C
Ashgabat

Bildirişler

Aşgabatda «Agro-Pak Türkmenistan ― 2024» we «Turkmen Food ― 2024» halkara sergileri geçiriler

15-nji maýda Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda azyk önümleri, azyk senagaty, gaplaýyş we oba hojalyk tehnologiýalarynyň giň meýdançasyna öwrüljek «Agro-Pak Türkmenistan ― 2024» we «Turkmen...

“Turkish Airlines” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy awiapetekleri bronlamagy ýeňilleşdirýär

“Turkish Airlines» awiakompaniýasy ýolagçylaryna awiapetekleri bron etmegiň birnäçe amatly usulyny hödürleýär. Adatça, petek sargyt edilýän turkishairlines.com web sahypasyndan peýdalanmakdan başga-da, munuň üçin şu amallary ýerine...

“Belavia” Türkmenistana awiagatnawynyň sanyny artdyrýar

Belarus Respublikasynyň «Belavia» döwlet awiakompaniýasy 12-nji awgust – 2-nji sentýabr aralygynda diňe sişenbe günleri däl, eýsem, duşenbe günleri hem Türkmenistana awiagatnawy amala aşyrar. Täze uçuş...

«Magtymguly diýip adym tutsalar…» atly halkara onlaýn wiktorina yglan edildi!

Magtymguly Pyragynyň ömrüne we dünýä medeniýetiniň baý genji-hazynasyna öwrülen döredijiligine bagyşlanan «Magtymguly diýip adym tutsalar...» atly halkara onlaýn wiktorinanyň DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň esasy maksady Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň Karary bilen tassyklanylan Gündogaryň...

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “BC” topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri ýeňil taksi awtoulaglaryna işe kabul edýär. Salgysy: Aşgabat...

Hepdäniň ahyrynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 26.04.2024ý. «Yşgyň gämisi» 19:00 27.04.2024ý. «Dessembil» 19:00 28.04.2024ý. «Hazyna» 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 26.04.2024ý. «Dünýäniň görki...

“Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny” atly ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň...

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşlerimiziň hereketlendiriji güýji bolan ylym ulgamyny dünýä derejesine çykarmak, şeýle hem ylymly-bilimli, giň dünýä garaýyşly, zehinli talyplary ýüze çykarmak...

20–21-nji aprelde ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 20.04.2024ý. «Syrly sandyk» sagat 19:00 21.04.2024ý. «Şadyýan wäşiler» sagat 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 20.04.2024ý. «Bir...

Galyndy çig maldan ýasalan zatlaryň bäsleşigi yglan edildi

«Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we Bilelikdäki türkmen-türk mekdebi golaýda bellenen Halkara «Galyndysyz dünýä ugrunda» gününiň çarçuwasynda galyndy çig maldan ýasalan zatlaryň bäsleşigini yglan etdi. Türkiýe...

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 10-14-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 10-14-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň! Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda Senesi Geçiriljek çäreler Wagty 10.04.2024ý. «Şadyýan wäşiler» sagat 19:00 12.04.2024ý. «Mejbury tebip...

Türkmenbaşydaky awtoulag kärhanasy B we D derejeli sürüjileri işe çagyrýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi halkymyza ygtybarly ulag hyzmatlaryny...

Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi halkymyza ygtybarly ulag hyzmatlaryny...

«Awtomobil ulag hyzmaty» PJ taksileri we awtobuslary sagatlaýyn kärendä berýär

«Awtomobil ulag hyzmaty» paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanda ýuridiki we şahsy taraplara ýolagçy ulaglaryny sagatlaýyn kärendesine berýär. Kompaniýa 4 adamlyk adaty ýolagçy taksilerinden başlap, bir wagtyň özünde...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2024-2025-nji okuw ýylynda instituta okuwa girmäge isleg bildirýän Aşgabat şäherindäki 37-nji, 68-nji, 72-nji, 76-njy ýöriteleşdirilen mekdepleriň, 21-nji...

Aşgabatda we Daşoguzda “Alýaskanyň şa zenanlarynyň” konserti bolar

Şu aý ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi bilen Daşoguzda, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi bilen bolsa Aşgabatda...

Eýranda halkara dokmaçylyk sergisi geçirilýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Yspyhan şäherinde “SITEX2024” atly 16-njy Halkara dokma sergisi geçirilýär. Sergi şu ýylyň 4-7-nji iýuly aralygynda guralar. Sergä gatnaşmak, şeýle-de gelip görmek...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýäniň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine okuwa kabul edişligiň başlanýandygyny yglan edýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden saýlap seçmek arkaly, dowamlylygy 4 ýyl bolan uçarmanlyk käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan edýär. Okuwlar awiakompaniýanyň...

Türkmen ýaşlaryna Hindistanda talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

Hindistanyň Aşgabatdaky ilçihanasy 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Türkmenistanyň raýatlary üçin Hindistanyň medeni gatnaşyklar boýunça geňeşiniň (ICCR) talyp hakyny almak babatda ýüz tutmalaryň başlandygyny habar...

S.A.Nyýazowadyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti «AÇYKGAPYLAR» gününe çagyrýar

S.A.Nyýazowadyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2024-2025-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde we 11-nji maýynda «AÇYKGAPYLAR» gününe...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 5-7-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 05.04.2024ý. «Nirede sen başky söýgim» 19:00 06.04.2024ý. «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00 07.04.2024ý. «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...