Ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi beýan edildi

Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji Sammitinde gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Guramanyň işi...

Eýran YHG-ny we onuň alyp barýan işlerini şertsiz goldaýar

Şu gün – 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň sammitinde eden...

YHG-nyň 15-nji Sammitinde ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ösdürilmeginiň ähmiýeti aýratyn bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti YHG-nyň 15-nji Sammitindäki çykyşynda energetika meseleleriniň üstünde durup geçdi we ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ösdürilmeginiň...

Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi

Şu gün – 28-nji noýabrda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) döredilen gününde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti öz işine başlady

Aşgabat şäherinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammiti öz işine başlady. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Aşgabada geldi

Şu gün - 28-nji noýabrda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy...

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana iş saparyny amala aşyrýar

27-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistana iş sapary amala aşyrylar. Saparyň dowamynda Täjigistan...

Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi Aşgabada iş sapary bilen geldi

27-nji noýabrda Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi 28-nji noýabrda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza-döwletleriň...

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ibrahim Raisi iş sapary bilen Türkmenistana geldi

27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ibrahim Raisi 28-nji...

Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin Türkmenisatana iş sapary bilen geldi

27-nji noýabrda Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin 28-nji noýabrda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna...

Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlady

27-nji noýabrda  Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iki günlük döwlet sapary bilen gelen...

YHG-nyň agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi

Şu gün – 27-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň...

Italiýa ýa-da Portugaliýa, belki ikisi-de Dünýä Kubogyna gatnaşman biler

Ýewropadan Katar 2022 Dünýä Kubogyna gatnaşjak soňky 3 ýygyndyny kesgitlejek pleý-off tapgyrynyň bijeleri çekildi. Bijä...

Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary arasynda gepleşikler geçirildi

26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak...

EKO-nyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin Pakistanyň Prezidenti Türkmenistana sapar eder

Pakistanyň Prezidenti doktor Arif Alwi 28-nji noýabrda Aşgabatda geçiriljek 15-nji Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşmak...

Türkmen-Eýran özara hereketleriniň ileri tutulýan ugurlaryna seredildi

26-njy noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň YHG-nyň Ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alyşdylar

26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Ministrler Geňeşiniň mejlisine...

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

26-njy noýabrda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Ministrler Geňeşiniň 25-nji mejlisiniň meýdançasynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň...

YHG-a agza döwletleriň işewürlik maslahaty geçirildi

26-njy noýabrda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň öňüsyrasynda, YHG-a agza döwletleriň işewürlik...

«Medeniýet we syýahat» žurnalyny döredildi

Türkmenistanyň medeniýet we syýahatçylyk ulgamynda ýetilen sepgitleri giňden mahabatlandyrmak, medeniýet we syýahatçylyk ulgamynda bolup geçýän...

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti ýurdumyza döwlet saparyna gelýär

26-njy noýabrda geçirlen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler...

ŞHG-a agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň ХХ ýubileý mejlisi geçirildi

5-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza...

2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrmak teklip edildi

25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk...

YHG-nyň XV sammiti mynasybetli şaýy pullar çykardy

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza...

Gur­mak we dö­ret­mek ‑ türk­men hal­ky­nyň asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny bar­ha art­dyr­ýan döw­le­ti­miz­de hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­ny mun­dan beý­läk-de ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy...

Türk­me­nis­tan – Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy: kö­pu­gur­ly hyz­mat­daş­lyk ös­dü­ril­ýär

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oýlanyşykly we öňdengörüjilikli daşary syýasat ugurlarynyň biri halkara we sebit guramalary...

Ýangyç-energetika toplumy döwrebaplaşdyrylýar

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler...

“Altyn asyr” 7-nji gezek Naýbaşy Kubogyny eýeledi

Futbol boýunça Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogy duşuşygynda “Altyn asyr” topary ýeňiş gazandy. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat” stadionynda oýnalan...

«Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda duşuşyk geçirildi

22-nji noýabrda Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň...

Elektron abuna ýazylyşygy dowam edýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak...

Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi

22-nji noýabrda Komitetiň türkmen böleginiň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Komitetiň...

Paýtagtymyzy arassa saklamak üçin täze ýörite tehnikalar ulanylyp başlandy

22-nji noýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow ýurdumyzyň baş şäherini...

Gaz pudagynda türkmen-hytaý hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça mejlis geçirildi

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça...

“Rönesans Holding” täze taslamalary amala aşyrar

Täze ulanylmaga berlen «Garagum» otelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy...

Kaşaň “Garagum” myhmanhanasy ulanylmaga berildi

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy....

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň ýolbaşçylary bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi

19-njy noýabrda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Žužanna Hargitainiň...

Türkmenistan Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

18-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş Konferensiýasynyň 41-nji...

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

18-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul...

Türkmenistanyň Prezidenti Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi

Şu gün, 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde gibrid görnüşinde geçirilen...

«Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisi geçiriler

Şu gün, 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de...

YHG-nyň sam­mi­ti­ne taý­ýar­lyk gö­rül­ýär

16-njy noýabrda Daşary işler ministrliginde hormatly Prezidentimiziň Türkiýe Respublikasyna bolan saparynyň, şeýle-de onuň çäklerinde Türki...

Ýaş­lar baý­ra­gy­nyň eýe­le­ri sy­lag­lan­dy

16-njy noýabrda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen gününde Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda,...

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty artýar

17-nji no­ýabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ba­ba­daý­han et­ra­by­nyň çä­gin­de gur­lan tä­ze dok­ma top­lu­my­nyň...

YHG-niň sammiti barada metbugat ýygnagy geçirildi

Şu gün – 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV...

Türkmenistan – BSGG hyzmatdaşlygynyň Ýol kartasynyň taslamasy boýunça pikir alşyldy

15-nji noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

12-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeşiň) sekizinji mejlisine gatnaşmak üçin...

Abiwerdde gymmatly tapyndylar ýüze çykaryldy

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen milli taryhy-medeni mirasymyzy içgin öwrenmek we gorap saklamak maksatnamasy üstünlikli...

“Ak altynyň” 1 million 250 müň tonnadan gowragy Watan harmanyna tabşyryldy

11-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta...

Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi

Şu gün - 11-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow...

Türk­me­nis­tan-Awst­ri­ýa: döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry iş­jeň­leş­di­ril­ýär

9-njy no­ýabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­na sa­par bi­len ge­len Awst­ri­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Ýew­ro­pa we hal­ka­ra...

Hal­ka­ra we se­bit hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dy­ryl­ýar

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly we oýlanyşykly daşary syýasat strategiýasynyň netijesinde türkmen döwleti gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar...

«Türk­men­tel – 2021» at­ly XIV hal­ka­ra on­laýn mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di

10-11-nji noýabrda paýtagtymyzda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň...

Sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my ösüş ýolunda

10-njy noýabrda Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy bolup, olar ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady...

Ýük daşamagy düzgünleşdirmek maksady bilen alynýan ýygymlar hem-de tölegler bellenildi

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek hem-de...

Ha­syl to­ýy – be­re­ke­diň baý­ra­my

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalygy pudagynda oňyn özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şol...

«Huawei» kompaniýasy halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Aşgabatda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2021» atly XIV halkara...

Türkmenistan — Awstriýa: netijeli hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär

9-njy noýabrda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde iki ýurduň ykdysady gatnaşyklaryny...

Türkmenistan – Awstriýa Respublikasy gatnaşyklary ösdürilýär

Şu gün – 9-njy noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow...

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň çäklerinde duşuşyk

5-nji noýabrda Duşanbe şäherinde gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi...

Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürmegiň giň gerimli nobatdaky...

Türkmenistan howanyň üýtgemegi babatdaky meselelerde dünýä jemgyýetçiligi bilen tagallalary birleşdirýär

Glazgo şäherinde Şotlandiýanyň maslahatlar merkezinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna...

COP26 mas­la­ha­ty do­wam ed­ýär

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Serdar Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň we­kil­çi­lik­li to­pa­ry BMG-niň...

Eksport-import şertnamalarynyň umumy bahasy 23 milliard 372 million manada ýetdi

4-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan...

Ata Watanymyz bagy-bossanlyga bürenýär

Ýur­du­myz­da 6-njy no­ýabr­da äh­li­halk bag ek­mek da­ba­ra­sy ge­çi­ri­ler. Bu möw­süm­de 15 mil­li­on agaç na­ha­ly­ny...

Wa­ta­ny go­ra­mak – mu­kad­des borç

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ni yg­lan edip, go­ran­mak mi­nist­ri B.Gün­dog­dy­ýe­we söz ber­di. Ol ha­sa­bat döw­rün­de...

Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça maslahatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilçilikli topary BMG-niň...

Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Owganystana sapary

2021-nji ýylyň 30-31-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň...

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa çempionatyna gatnaşar

Geljek ýylyň tomsunda Özbegistanda geçiriljek ýaşlaryň arasyndaky (U23) Aziýa Kubogy ýaryşyna Türkmenistanyň ýygyndysy hem gatnaşar....

Güýzlük bugdaý ekişi tamamlandy

Ýurdumyzyň ekerançylary güýzlük bugdaý ekmek üçin bölünip berlen 690 müň gektar meýdanda bugdaý ekişini doly...

Fotohabarçylar halkara bäsleşige çagyrylýar

Ýurdumyzyň fotohabarçylary «News Photo Awards. A Changing World» halkara bäsleşigine çagyrylýar. Russiýanyň ТАSS habarlar agentliginiň guraýan...

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekiliýetleri hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerine seredip geçdiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen...

«Nejep oglan» filmi Stambulda görkeziler

8 – 12-nji noýabr aralygynda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçiriljek «Gorkut ata Bütindünýä türk film festiwalynda» «Nejep oglan»...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran Toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi

26-27-nji oktýabrynda Tähranda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň 16-njy mejlisi Toparyň bilelikdäki başlyklary...

Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini ulanmaga berildi

29-njy oktýabrda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Aşgabat-Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 203 kilometrlik «Aşgabat-Tejen»...

Türkmen-eýran gatnaşyklarynyň pugtalandyrylýar

26-28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky...

Ener­ge­ti­ka hyz­mat­daş­ly­gy ös­dü­ril­ýär

27-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem-de...

Sanly ykdysadyýetiň halk hojalygynyň ösmegine täsiri

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ry­ny san­ly­laş­dyr­ma­gyň bin­ýa­dyn­da dur­nuk­ly...

Teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň gir­de­ji­si art­dy

«Micro­soft», «Facebook» we «Alp­ha­bet» kom­pa­ni­ýa­la­ry şu ýy­lyň üçün­ji çär­ýe­gin­de ga­za­nan gir­de­ji­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat ýaý­rat­dy. «Micro­soft»-yň...

Ma­na­dyň hüm­met­li­li­gi – yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň kuw­wat­ly­ly­gy

Mun­dan 28 ýyl ozal - 1993-nji ýy­lyň 1-nji no­ýab­ryn­da mil­li ma­na­dy­my­zyň do­la­ny­şy­ga gi­ri­zil­me­gi ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň...

Elekt­rik ener­ge­ti­ka ul­ga­my­nyň bat­ly ga­dam­la­ry

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ýur­du­myz­da sarp edi­ji­le­ri elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len yg­ty­bar­ly we bök­denç­siz üp­jün et­mä­ge,...

Türk­me­nis­tan-Ga­za­gys­tan: dost-do­gan­ly­gyň mi­ze­mez bin­ýa­dy go­ýul­ýar

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­my­zyň alyp bar­ýan pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de goň­şy döw­let­ler bi­len öza­ra...

Güýz­lük bug­daý eki­şi ta­mam­lan­dy

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň zäh­met­sö­ýer eke­ran­çy­la­ry ýur­du­myz­da il­kin­ji bo­lup güýz­lük bug­daý eki­şi­niň üs­tün­lik­li ta­mam­la­nan­dy­gy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di­ler....

«Türk­me­nis­ta­nyň ne­bi­ti we ga­zy – 2021» at­ly hal­ka­ra mas­la­hat ge­çi­ril­di

27-28-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» atly XXVI halkara maslahat geçirildi....

Halkara nebitgaz forumy öz işine başlady

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahaty öz işine başlady. Söwda-senagat edarasynyň...

Beýik akyldar şahyryň hormatyna täze medeni-seýilgäh toplumy döredilýär

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň günorta künjeginde gurulýan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynda alnyp...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

24-nji oktýabrda Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we...

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary dowam edýär

24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Paýtagtymyzyň iki dostlukly ýurduň...

30 million düýp agaç ekiler

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik...

Dokuz aýda 7485 sany daşary ýurt ýük awtoulagy üstaşyr geçirildi

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

“Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021” atly halkara maslahata 32 döwletiň wekilleri gatnaşar

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow...

Metbugat neşirleri elektron görnüşe geçirler

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk...

Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini maýa goýum hökmünde gönükdirmegiň Tertibini tassyklandy

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen...

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti ýurdumyzda saparda bolar

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary...

Ýurdumyzyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasyna gulluk iş saparynda bolar

22-nji oktýabrda  geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga...

Ahal — Balkan ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçirijisi ulanylmaga berler

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzda...

Ýurdumyz Ýaponiýada geçiriljek “EKSPO — 2025” Bütindünýä sergisine gatnaşar

22-nji oktýabrda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň...

Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly türkmen-şweýsar işewürlik forumy guraldy

21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky Ilçihanasynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň (TSSE) hem-de Şweýsariýa Konfederasiýasynyň-GDA-nyň/Gruziýanyň...

«Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň ýigriminji mejlisi geçirildi

Mejlise türkmen tarapyndan Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralarynyň, şol sanda maliýe we ykdysadyýet, daşary...

Türkmenistanda FAO-nyň wekilhanasy açylar

21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Azyk we oba...

Hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze,...