Otly gatnawlarynyň täze tertibi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň resmi saýtynda otly gatnawlarynyň täze tertibi barada bildiriş ýerleşdirildi. 2022-nji ýylyň 20-nji maýyndan başlap,...

Şu ýyl ýurdumyzda önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň 52-si ulanylmaga berler

19-njy maýda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow ýurdumyzda...

29-njy maýda haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler

19-njy maýda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow täze...

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglandy

Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, şeýle-de ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we...

Täze köpri ulanylmaga berildi

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda täze köpri ulanylmaga berildi. Bu köpri Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna deňiz...

“Türkmen teatr sungaty” festiwaly

19-njy maýda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik...

Büzmeýindäki Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär

19-njy maýda geçirlen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow täze...

Türkmenistanyň ilçisi ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň başlygy bilen duşuşdy

17-nji maýda Türkmenistanyň ÝHHG-nyň ýanyndaky wekiliýetiniň başlygy ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň başlygy, hanym Margareta Sederfelt bilen...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Kazanda halkara ykdysady sammitine gatnaşdy

19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda “Russiýa...

Enäniň we çaganyň saglygy – baş alada

18-nji maý­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Aş­ga­ba­dyň Enä­niň we ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ýyş yl­my-kli­ni­ki mer­ke­zi­ne bar­dy. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze...

Garaşsyzlygymyzyň ny­şan­la­ry ‑ bag­ty­ýar dur­mu­şy­my­zyň ke­pi­li

18-nji maýda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän goşa baýramy...

42 ýyldan soň 2-nji çempionlygy

UEFA-nyň klub derejesindäki 2-nji bäsleşigi Ýewropa Ligasynyň finalynda Germaniýanyň “Aýntraht” (Frankfurt) topary bilen Şotlandiýanyň “Reýnjers”...

Ýerli howa gatnawlarynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 25-nji maýyndan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip...

Türkmenistanyň Prezidenti “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony...

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň rus wekiliýeti bilen duşuşygy

17-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň...

Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara Guramalaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussel şäherine saparynyň çäklerinde 16-njy maýda...

“Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa” ýokary derejeli Dialogyň nobatdaky duşuşygy geçirildi

17-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde geçirilen syýasy we...

Köptaraplaýyn türkmen-özbek gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda...

«Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankyň Magdanly şäher şahamçasynyň täze binasy

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň...

Şäheriçi awtobus tölegini «Altyn asyr» we «Maşgala» karty bilen töläp bolar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady...

Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy,...

Galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça Döwlet topary döredildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, halkymyzyň rysgaly we...

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýär

13-nji maýda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we...

Galla oragy möwsüminde 2 müň 64 sany däne ýygýan kombaýn işlediler

13-nji maýda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi geçiriler

13-nji maýda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow öňümizdäki...

«Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynda, «Halkbank», «Senagat» paýdarlar täjirçilik banklarynda “Internet bank” ulgamy ulanyşa giriziler

13-nji maýda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow...

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

13-nji maýda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň...

Türkmen wekiliýeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň duşuşygyna gatnaşdy

13-nji maýda Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary...

“Türkmengaz” döwlet konserniniň merkezi edaralarynda “Elektron ammar” programmasy gurnaldy

13-nji maýda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi

13-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny»...

Türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlar dialogy öz işine başlady

Şu gün, 13-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we...

Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň AŞGABAT JARNAMASY

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabat şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna...

Parlamentara gatnaşyklarynyň parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýetli orny barada

Habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Aşgabatda Merkezi...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji Parlamentara forumynyň netijeleri jemlendi

12-nji maýda Aşgabadyň Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen...

Par­la­men­ta­ra hyz­mat­daş­lyk – döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň aý­ryl­maz bö­le­gi

«Mer­ke­zi Azi­ýa – Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy» gör­nü­şin­de se­bit­de il­kin­ji ge­zek ge­çi­ril­ýän Par­la­men­ta­ra fo­rum we ze­nan­la­ryň dia­lo­gy...

Parlamentara forumy öz işini umumy mejlisler görnüşinde dowam edýär

Aşgabat şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň dabaraly mejlisi tamamlandy. Möhüm ähmiýetli...

Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy öz işine başlady

Şu gün, 12-nj maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy öz işine...

«Iň gowy Gyzlar kluby» atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen...

Türkmenistanyň Daşary işler ministri BAE-niň Ilçisi bilen duşuşdy

11-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow BAE-niň diplomaty, Ilçi Mohamed Said Mohamed Al...

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Wengriýanyň...

Döwlet Baştutanymyz Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy

10-njy maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň...

Aşgabatda “Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenildi

Türkmenistanyň Hazar deňziniň sebitinde halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, Hazar deňziniň daşky gurşawyny gorap saklamak,...

Türkmenistan-Pakistan: diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy

9-njy maýda Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy ýurduň Parahatçylyk we Diplomatik ylymlary instituty bilen bilelikde Türkmenistan bilen...

Paýtagtymyzda möhüm ähmiýetli çäreler geçiriler

12-13-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlar dialogy geçiriler. Bu...

UEFA Çempionlar Ligasyna gatnaşýan klublaryň sany artdyrylýar

Futbolyň iň uly klub ýaryşy hasaplanýan UEFA Çempionlar Ligasyna gatnaşýan toparlaryň sany hem-de ýaryşyň geçiriliş...

«Iň gowy Gyzlar kluby» atly bäsleşik geçiriler

11-nji maýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen,...

Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi

9-njy maýda Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň...

Iki ugur boýunça halkara uçar gatnawy açylar

6-njy maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde koronawirus çäklendirmelerini...

Awazada tomusky dynç alyş möwsümi 15-nji maýda başlanar

6-njy maýda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň...

1-nji iýundan açyk ýerlerde örtük dakynmak ýatyrylar

6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda...

Gahryman Arkadagymyz Awazada tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk işleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynlaşyp gelýän tomus möwsümine...

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň hal­ky­my­za aja­ýyp sow­ga­dy

Şu günler ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary giň...

Ka­nun­çy­lyk-hu­kuk bin­ýa­dy döw­re­bap­laş­dy­ryl­ýar

4-nji maýda sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi. Onda...

Öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­lar ös­dü­ril­ýär

4-nji maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Azi­ýa bo­ýun­ça ýö­ri­te we­ki­li ha­nym Te­ri...

Türkmen talyplarynyň Halkara olimpiadadaky üstünlikleri

27-30-njy apreli aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde matematika dersi boýunça ikinji Açyk halkara...

Täze metjitler gurlar

3-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň,...

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa...

Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Tokaý Kongresine gatnaşýar

2-nji maýda Seul şäherinde ministrler derejesindäki XV Bütindünýä Tokaý Kongresi öz işine başlady. Bu halkara...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda...

Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy”...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon...

Türkmenistanyň we BAE-niň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüş meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

29-njy aprelde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Abu-Dabi şäherine bolan saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary...

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň we BAE-niň Prezidentiň işleri boýunça ministriniň arasynda duşuşyk geçirildi

29-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler...

Ýurdumyzyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň web-saýty açyldy

Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň saýty (archery-tkm.art) üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde...

Aşgabady ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek meýilleşdirilýär

29-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary...

Halkara internet olimpiadalary geçiriler

29-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew...

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe doglan güni mynasybetli ýürekden...

Bäherden tikin fabriginiň 60 göterimi hususylaşdyrylýar

29-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow...

Şu ýyl ýurdumyz boýunça 82 müň 400 tonna şaly hasyl almak göz öňünde tutulýar

29-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew...

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny bellemek hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini,...

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitaby çapdan çykdy

29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde hormatly Arkadagymyzyň...

Ilat ýazuwy boýunça BMG-niň ýokary derejeli bilermen wekiliýetiniň brifingi geçirildi

28-nji aprelde BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny...

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň D.N.Orazow hakynda Permany Derýageldi Nuryýewiç Orazowy Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy...

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyzyň pasportlarynyň hereket ediş möhletleri uzaldyldy

Dünýäde ýüze çykan ýiti ýokanç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeleriň netijesinde, häzirki...

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Ysraýyl Döwletiniň Ilçisi duşuşdy

28-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistandaky Ysraýyl Döwletiniň täze bellenen Ilçisi hanym...

Täze şäheriň häkimligi döredildi

Ahal welaýatyny dolandyrmagy has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal...

AŞGABAT BINAGÄRLIK TAÝDAN ÖZGERÝÄR

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde...

Möwsümleýin kesellerden goranyň!

Ýi­ti res­pi­ra­tor ke­se­li pa­syl­la­ryň ça­lyş­ýan döw­rün­de duş gel­ýär. Ke­sel ýo­ku­şan­da kel­la­gy­ry, en­da­myň agyr­ma­gy, ys­gyn­syz­lyk, be­de­niň...

BMG-niň ýokary derejeli bilermenler missiýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

27-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Statistika boýunça edarasynyň Demografiki statistika bölüminiň...

Ukraina ynsanperwer kömegi iberiler

Türkmen halkynyň ynsanperwerlik däplerine esaslanyp Türkmenistan şu ýylyň aprelinde ukrain halkyna ynsanperwer kömegini ýollar. Ynsanperwer kömeginiň...

“Ahalyň” taryhy ýeňşi

Futbol boýunça AFK Çempionlar Ligasynda “C” toparçada çykyş edýän Ahal topary soňky duşuşygynda taryhy ýeňiş...

Türkmenistanyň UNESCAP bilen özara hereketleriniň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

26-njy aprelde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş sekretarynyň...

Gazagystanyň ilçisiniň Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen duşuşygy geçirildi

25-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistana täze belLenen Ilçisi Askar...

Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi

25-nji aprelde Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň «Şäherlerdäki baglar»...

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow jenap Emmanuel Makrona Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli ýürekden...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

24-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin...

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy bellenildi

24-nji aprelde eziz Diýarymyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerimde bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli Halkara ahalteke...

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

23-nji aprelde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi...

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşygy

24-nji aprelde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda dabaralar tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň...

Hormatly Prezidentimiz dördünji Aziýa — Ýuwaş umman Suw sammitine gatnaşdy

23-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň çagyrmagy boýunça sanly ulgam arkaly...

Döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün — 23-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda...

«Türkmenistanda öndürilen» nyşanynyň şekili saýlanar

21-nji aprelde hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik

21-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda...

Aşgabatda Dewid Attenboronyň “Biziň planetamyzdaky ýaşaýyş” atly dokumental filmi görkezildi

22-nji aprelde Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola...

“Merkezi Aziýa – Russiýa” formatynda DIM-leriň mejlisi geçirildi

22-nji aprelde wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly “Merkezi Aziýa – Russiýa” formatynda Daşary işler ministrleriniň bäşinji mejlisi...

Suw Sammitinde hormatly Prezidentimiziň wideoýüzlenmesi görkeziler

22-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

Aşgabat atçylyk sport toplumynda konkur bäsleşigi geçirildi

Şu gün – 22-nji aprelde Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Ýaponiýanyň Imperatory...