Holann het-trikleriň hökümdary

“Premier Ligada” Mançester derbisi taryhy statistikalara, hasabatlara baý bolup, “Mançester Siti” köne bäsdeşi...

Ýurdumyzda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda 38 maýa goýum taslamasy hasaba alyndy

Ýaponiýada iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji...

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Ýaponiýa iş sapary tamamlandy

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdede...

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym aý Milli jemgyýeti (TGÝAMJ) bilen BMG-niň...

LED ýol belgileriniň önümçiligi ýola goýlar

30-njy sentýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

«Türkmengaz» döwlet konserni maddy-tehniki enjamlary satyn alar

30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergä we ylmy maslahata taýýarlyk görülýär

30-njy sentýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Gruziýanyň täze bellenen ilçisi bilen duşuşyk

30-njy sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gruziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji oktýabrdan Minsk bilen yzygiderli gatnawlary açar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy oktýabr aýynda Belarus yzygiderli halkara uçar gatnawlaryny açar. Bu barada ...

Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň Doly ygtyýarly maslahatynyň işine gatnaşýar

26-njy sentýabrda, Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Annaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen...

Türkmenistanyň wekiliýeti Warşawada adam ölçegleri maslahatynda çykyş etdi

26-njy sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti ÝHHG-niň Polşa ýolbaşçylygy tarapyndan guralan Warşawanyň adam ölçegleri maslahatynyň...

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

29-njy sentýabrda Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi...

А.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.AŞIROW hakynda

London we Mançester derbileri

Iki hepdelik arakesmeden soň Ýewropada milli çempionatlar galan ýerinden dowam eder. Ýewropanyň öňdebaryjy...

Baý­ram­çy­lyk at ça­py­şy­gy ge­çi­ril­di

28-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes...

Bag­ty­ýar il toý tut­dy

27-nji sent­ýabr­da äh­li türk­me­nis­tan­ly­lar bir sup­ra jem bo­lup, umu­my­mil­li ru­hu­be­lent­lik we şat­lyk ýag­da­ýyn­da...

Burj Halifa türkmen baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki dünýäniň iň...

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Şu gün mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralar Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda...

Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş geçirildi

Şu gün – 27-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Döwlet münberi toplumynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy...

Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi

Şu gün – 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär....

Sankt-Peterburgyň gubernatory bilen duşuşyk geçirildi

26-njy sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler...

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowy kabul...

Türkmenistanyň DIM-nde Montana ştatynyň General adýutanty bilen harby meseleler boýunça duşuşyk geçirildi

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Montana ştatynyň General...

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin...

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti geçirildi

Şu gün, 26-njy sentýabrda Ahal welaýatynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Türkmenistanyň...

Ildeşlerimiziň ilkinji duşuşygy Özbegistan bilen bolar

Ertir, ýagny 27-nji sentýabrda Kuweýtde futzal boýunça Aziýanyň çempionatyna badalga berler. 15-nji gezek...

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

25-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda köp ýyllaryň dowamynda iş alyp barýan halkara kompaniýalaryň...

Gahryman Arkadagymyzyň Ýaponiýa iş sapary

25-nji sentýabrda irden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen...

Welaýatlarda awtomenziller açyldy

Şu gün – 24-nji sent­ýabr­da ýur­du­my­zyň Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap we Ma­ry we­la­ýat­la­ry­nyň mer­kez­le­rin­de...

Raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň pasporty hem-de Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama gowşuryldy

Şu gün – 24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň binasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul...

Ýaş maşgalalara berilýän karzyň möçberi 20 müň manada çenli ýokarlandyryldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň dowamynda öňe sürlen tekliplerden ugur alyp,...

Kiçi awtobuslar satyn alnar

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

Nýu Ýorkda Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň her ýylky duşuşygy geçirildi

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdeliginiň çäklerinde Deňze çykalgasy...

1530 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

23-nji sentýabrda Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Bu mejlisde...

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda guwandyryjy netijeler...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda

Ähli ugurlar boýunça buýsandyryjy netijeleri gazanýan ata Watanymyz Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny mynasyp...

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Maslahatynda çykyş etdi

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde welaýatlaryň wekilleriniň hem sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda geçirilýän...

Türkmenistanyň wekiliýeti Nýu Ýork şäherinde “C5+1” formatyndaky ministrleriň duşuşygyna gatnaşdy

22-nji sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan...

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli iş kesilenleriň günäsi geçildi

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň öňüsyrasynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet...

Geljek ýylda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylda Türkmenistanda möhüm çäreleriň birnäçesi ― Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap...

Geljek 7 ýylda býujetiň agramly bölegi durmuş ulgamyna gönükdiriler

Türkmenistanda 2022 ― 2028-nji ýyllarda Döwlet býujetiniň agramly bölegi, ozalkylary ýaly, durmuş ulgamyny...

Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty öz işine başlady

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Döwlet...

Ener­ge­ti­ka dip­lo­ma­ti­ýa­sy da­ba­ra­lan­ýar

20-nji sent­ýabr­da hor­mat­ly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Pa­kis­tan Yslam Res­pub­li­ka­sy­nyň döw­let ne­bit mi­nist­ri Musadik...

Pakistanyň Döwlet nebit ministri bilen duşuşyk geçirildi

21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan...

Türkmenistanyň Kubogy: ýarym finalçylar belli boldy

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ýaryşynda çärýek finalyň jogap oýunlaryndan soň ýarym finala çykan...

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitaby çap edildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň elektroenergetika...

Ýurdumyza «Toyota Corolla» taksileriň 150-si gelip gowuşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň...

Hytaýdan täze teplowozlar gelip gowuşdy

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyza Hytaý Halk Respublikasyndan iki sany täze...

“Oil and Gas of Turkmenistan” (OGT-2022) will be held on October 26-28

The 27th International Conference and Expo "Oil and Gas of Turkmenistan" (OGT-2022) will be...

XXVII Международная конференция и Выставка «Нефть и Газ Туркменистана -2022» пройдет 26-28 октября

26-28 октября 2022 года в Ашхабаде пройдет XXVII Международная конференция и выставка «Нефть...

“Türk­me­nis­ta­nyň ne­bi­ti we ga­zy – 2022” at­ly hal­ka­ra mas­la­hat ge­çi­ri­ler

2022-nji ýylyň 27-28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp, “Türkmenistanyň nebiti we gazy...

Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň ştab-kwartirasynda “DÖM pursady” atly ýokary derejeli çärä gatnaşdy

19-njy sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti “DÖM pursady” atly ýokary derejeli çärä gatnaşdy. Çäre Durnukly...

Sloweniýanyň DIM-niň Döwlet sekretary bilen duşuşyk geçirildi

19-njy sentýabrda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili A.Ataýewanyň...

Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasynyň “goşulýan ýurt” derejesine  eýe boldy

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygy:...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

Şu gün, 20-nji sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da ata Wa­ta­ny­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 31 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li iki gün­lük...

Welaýatlarda ýolagçy awtomenzilleri açylar

17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň...

Türkmenistanyň Prezidenti çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekdi

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we...

Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türkmen türgenleri sylaglandy

Şu gün Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda...

Türkmenistan we BAE port düzümini ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

Türkmen wekiliýetiniň BAE-ne saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi...

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-nde bilelikdäki ulag-logistika kompaniýasynyň döredilmegini ara alyp maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Abu-Dabide birnäçe gepleşikleri geçirdi. BAE...

Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Türkiýäniň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

14-nji sentýabrda Ankara şäherinde Türkiýäniň Prezidentiniň köşgünde Ilçi M.Işangulyýewiň TürkiýäniňPrezidenti Rejep Taýýip Erdogana...

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň sammitinde çykyş etdi

Özbegistanyň Samarkant şäherindäki Kongres merkezinde dowam edýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň...

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammiti öz işine başlady

Şu gün - 16-njy sentýabrda Özbegistanyň Samarkant şäherindäki Kongres merkezinde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna...

Türkmenistan BMG-niň sessiýasynda Bilim ulgamyny üýtgetmek sammitiniň geçirilmegini goldaýar

14-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Birleşen...

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşanynyň täze nusgasyny tassyklamak barada

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň agzalaryny hem-de birleşigiň işine işjeň gatnaşýan beýleki adamlary höweslendirmek...

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň Karary

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Andres Manuel Lopes Obradora Meksikanyň...

Şan­ly se­nä my­na­syp taý­ýar­lyk gö­rül­ýär

12-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän...

Türkmenistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak...

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi

Şu gün Aşgabat şäherindäki «Mekan» köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Dünýä...

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň ilkinji Liderini hatyralady

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak maksady...

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak...

Türkmenistanyň Prezidenti Samarkantda Si Szinpin bilen duşuşdy

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak...

Türkmenistanyň Prezidenti sapar bilen Samarkanda geldi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly...

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-ne iş saparynyň çäklerinde birnäçe netijeli duşuşyklary geçirdi

12-16-njy sentýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Birleşen...

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

14-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren...

Türk­men-er­me­ni sy­ýa­sy ge­ňeş­me­le­ri ge­çi­ril­di

13-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň we Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriň arasynda syýasy geňeşmeler...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ermeni Hökümetara toparynyň mejlisi

13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ermeni Hökümetara toparynyň dokuzynjy...

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meseleleri boýunça bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky duşuşygy

12-13-nji sentýabrda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meseleleri boýunça bilelikdäki...

“Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mirasymyzy öwrenmek, wagyz etmek, dutarda ýerine...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň guramagynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň...

Türkmenistan halkara howa gatnawlarynyň ugurlaryny köpelder

9-njy sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda...

Türkmen-Saud hyzmatdaşlygyny giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Saud Arabystany Patyşalygyna...

Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkentde Zenan parlament ýolbaşçylarynyň Sammitine gatnaşdy

8-9-njy sentýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Premýer-ministrine gynanç bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk...

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygy Kim...

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri bilen duşuşygy

7-nji sentýabrynda Aýlagdaky Arap döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiň (AADHG) agza ýurtlarynyň we Merkezi Aziýa...

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Döwlet ministri bilen duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler...

Türkmenistanyň we Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministri...

Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministri...

Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Katar Döwletiniň Daşary işler ministri ...

Türkmenistanyň we Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministri,...

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri...

Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Özbegistan Respublikasyna iş sapary

7-8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Daşkent şäherine...