Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek boýunça öňdengörüjilikli syýasaty bu pudagy dünýäniň ösen derejesine çykardy. Halkyň saglygynyň berkidilmegine, ýokanç we ýokanç däl kesellere garşy göreşmäge gönükdirilen çäreleriň pugta binýady döredildi.

Üpjün edilýän mümkinçiliklere laýyklykda, keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işler yzygiderli kämilleşdirilýär we onuň netijeliligi ýokarlandyrylýar. Munuň özi ylmyň ýokary gazananlaryna esaslanýar.

Şeýlelikde, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijilerinden häzirki zaman sanjymlary yzygiderli satyn alynýar. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygy esasynda keselleriň öňüni almak, sanjymlara gözegçilik etmek, halkyň saglygyny berkitmek, şeýle hem ýurdumyzda durnukly we amatly arassaçylyk ýagdaýyny saklamak boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, ýokanç keselleriň öňüni almak üçin sanjymlary bellige almak babatda daşary ýurtly önüm öndürijiler bilen gepleşikler geçirilýär.

29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýanyndaky dermanlyk serişdelerini bellige almak we döwlet hil gözegçiligi merkeziniň seljermeleriniň netijeleri boýunça Russiýanyň “EpiWakKorona” ikinji sanjymyny bellige almak hakynda şahadatnama gowşuryldy.

Bu sanjym Russiýa Federasiýasynyň sarp edijileriň hukuklaryny we adamlaryň abadançylygyny goramak babatda gözegçilik boýunça “Wektor” Federal gullugyň wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkeziniň” federal býujet edarasynda işlenip taýýarlanyldy.

Sanjyma bellige alyş şahadatnamasynyň gowşurylmagy bu serişdäniň ýurdumyzda satyn almaga we peýdalanmaga ygtyýar berilýär.

Ýakynda Türkmenistanda “Gam- KOWID-Wak” garyşyk sanjymy bellige alyndy. Ol “Sputnik V” söwda nyşany bilen bellidir. Bu iki ulgamly sanjym Russiýanyň Nikolaý Gamaleý adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa ulgamy boýunça ylmy-barlag edarasy tarapyndan taýýarlanyldy.

“EpiWakKorona” täze sanjym synagdan geçirilip, onuň ýokary howpsuzlyk derejesine eýedigi tassyklanyldy. Şonda onuň netijeliligi 100 göterime deň boldy.

“Sputnik V” sanjymyndan tapawutlylykda, ol peptid häsiýetlidir. Bu serişdede hereketiň başga ugry emele gelýär: serişde emeli sintizirlenen gysga belokapeptid koronawirus serişdelerinden ybaratdyr. Onuň üsti bilen immuno ulgamy öwrenilýär, soňra ol ýokanjy ýok edýär.

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan soň, “EpiWakKorona” sanjymyny bellige alan dünýäde ilkinji döwlet bolup durýar. Şeýle hem Türkmenistan öz çäginde Merkezi Aziýada resmi taýdan “Sputnik V” sanjymyny bellige alan döwletleriň onlugyna girýär.